Bylage 39 VERSLAG van het bestuur der Vereeniging tot ver betering der woningen van de Arbeidende Klasse te 's-Gravenhage. over het jaar 1914. Het is een voorrecht dit Verslag te kunnen schrijven zonder in jammerklachten te vervallen, al spreekt het ook van zelf, dat onze Vereeniging, zij het ook in zeer geringe mate, den druk der tijdsomstandigheden niet heeft kunnen ontgaan. De toestand der Vereeniging mag gunstig genoemd, wor den; bij voortduring toch blijft er veel vraag bestaan naar de woningen, zooals de lijsten van sollicitanten der ver schillende huurcommissarissen aanwijzen. Moge dit, voor een deel toe te schrijven zijn aan de blijvende schaarschte aan arbeiderswoningen hier ter stede, toch mag wel wor den aangenomen, dat die vraag naar de woningen der Ver eeniging te danken is aan den goeden naam, waarin deze zich verheugt. Dit is ook geen wonder wanneer men bedenkt, dat de Vereeniging er steeds op uit is, om, waar zulks noodig is, groote kosten aan de verbetering harer woningen te be steden, ten einde deze zooveel mogelijk in overeenstem ming te brengen met de eischen van den tijd. Bij het uitbreken van den oorlog was het te vreezen, dat ook de Vereeniging door wanbetaling der huren in sterke mate daarvan den invloed zoude ondervinden. Gelukkig is die vrees niet geheel gegrond gebleken. Op het bedrag der verschuldigde huishuur groot 75431.45 werd wegens wan betaling slechts 338.45 niet ontvangen of slechts 0.45 per cent. Hierbij moet bovendien in aanmerking genomen worden, dat van het bedrag aan achterstallige huur slechts f 70.— als absoluut oninbaar moet worden beschouwd en het niet onmogelijk mag worden geacht, dat in den loop van het volgend jaar een deel van het overblijvende alsnog wordt ingehaald. Er waren slechts enkele huurders, die, door de mobilisatie buiten werk gebracht, niet aan hunne verplichtingen konden voldoen en met blijdschap kan wor den vastgesteld, dat er zich geen geval voordeed, waarin wanbetaling bepaaldelijk geweten kon worden aan de zucht om op minder behoorlijke wijze partij te trekken van de buitengewone omstandigheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1218