■2 De finaneieele toestand der Vereeniging is gunstig; de ontvangsten bedroegen 75408.il5 (vorig jaar 75321.12) en de uitgaven 52546.45s (vorig jaar 41779.21). Het totaal bedrag der gelden in het afgeloopen jaar be steed aan onderhoud en verbetering bedroeg J 40848.16 tegen 28563.36 in 1913. De vermeerdering dier uitgaven is hoofd zakelijk te wijten aan de omstandigheid dat in 1914 een grooter aantal woningen aan de Van Hogendorpstraat (nl. 24 tegen 8 in 1913) voor afdoende verbetering onder handen werd genomen, terwijl daarnaast ook de verhoogde prijzen van grondstoffen van invloed waren. Van de zesde 4 negotiatie van 1905 werd 10000. afgelost, zoodat op 31 December 1914 het uitstaand bedrag daarvan nog f 53000.bedroeg. Met het oog op den groeten woningnood in de Gemeente ’s-Gravenhage werd de mogelijkheid, om tot den bouw van een groot aantal arbeiderswoningen over te gaan, door het Bestuur in overweging genomen, doch daarvan afgezien, daar het aangaan eener geldleening op dit oogenblik groote bezwaren zou opleveren en bovendien de 4 negotiatie van 1905 geheel moet worden afgelost alvorens de Ver eeniging eene nieuwe geldleening mag aangaan; met het oog op deze bezwaren werd het beter geoordeeld, dat onze Zustervereeniging „Volkshuisvesting”, welke in 1907 werd opgericht, deze taak over zal nemen, daar zij, onder de bepalingen der Woningwet, op voordeeliger voorwaarden de benoodigde gelden door Gemeente- of Rijkssubsidie kan verkrijgen. Een overzicht der voornaamste onderhoudswerken moge hieronder volgen. In 30 woningen werden betonvloeren gelegd tot wering van vocht. Privaatinrichtingen werden vernieuwd in 4 woningen aan het Westeinde, in 4 woningen aan den Lijn baan en in 20 woningen aan de Van Hogendorpstraat. In 30 woningen werd een leuning langs de trap gemaakt. 3266 Rollen behangselpapier werd verstrekt voor 226 woningen en in 39 woningen werden de buitenmuren beteugeld. 179 Woningen werden geheel of gedeeltelijk van binnen ge schilderd. De gevels werden geverfd van 24 woningen aan de Van Hogendorpstraat, en van 46 woningen, genaamd de „Delpratwoningen”, tevens zijn de voordeuren van 32 woningen aan de Fahrenheitstraat geverfd. De schoorstee nen van 32 woningen aan het Schuddegeest zijn buitendaks afgebroken en opnieuw opgemetseld; 2 schoorsteenen daar van werden voorzien van nieuwe afdekplaten. Van 25 wo ningen is de steenen gang- of keukenvloer vernieuwd. Van 28 woningen aan de Van der Duijnstraat werden de zolder 39 VERSLAG V. H. BEST. D. VER. T. VERB. D. WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1219