39 3 kamers verbeterd door het aanbrengen van lichtkozijnen, vrijgekomen door verbouwing van woningen aan de Van Hogendorpstraat; de kosten hiervan ten bedrage van 5. per stuk werden gedragen door de bewoners. Zooals reeds gezegd, werd met de verbouwing van wonin gen aan de Van Hogendorpstraat geregeld voortgegaan, zoodat in het afgeloopen vereenigingsjaar 24 daarvan wer den voltooid, terwijl voor de nog overblijvende 24 woningen reeds het grootste gedeelte der materialen werd aange schaft. In de Paramaribostraat werd van 46 woningen de grond- leiding voor water geheel vernieuwd, tengevolge waarvan een belangrijk waterverlies door lekkage geheel is opge houden. In 14 bovenwoningen aan de Fahrenheitstraat werd in de zolderkamertjes veel last ondervonden van condensatie- water; hieraan werd tegemoet gekomen door het aanbren gen van gestucadoorde plafonds met ventielatiekokers. Het jaar 1914 bracht belangrijke wijziging in het Bestuur. De Voorzitter Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, deelde in de vergadering van het Bestuur van 29 Januari mede, dat hij die functie niet langer wenschte te vervullen. Met groot leedwezen heeft het Bestuur zich genoodzaakt gezien zich bij dien wensch neder te leggen, doch vernam daartegen over met vreugde, dat Jhr. Repelaer van Driel, als lid van het Bestuur, in het belang der Vereeniging werkzaam wilde blijven. Tot Voorzitter werd door het Bestuur gekozen: Mr. R. J. H. Patijn, die deze benoeming aanvaardde in de Bestuurs vergadering van 8 April 1914. Ook Mr. Hemmingson, die sinds 1897 deel van het Bestuur uitmaakte, wenschte, nu hij aan de beurt van aftreding was, niet voor eene herbenoeming in aanmerking te komen. Mr. Hemmingson was vanaf zijne benoeming als bestuurs lid ook huurcommissaris der woningen aan het Schudde- geest, de Paramaribostraat en het Hofspui en de Vereeni ging verliest in hem een nauwgezetten huurcommissaris en het Besfuur een zeer gewaardeerd medelid. Als be stuurslid werd hij vervangen door den heer E. R, van Nes van Meerkerk en als huurcommissaris door den Secretaris. Door den dood ontviel ons het lid Jhr. Mr. S. Laman Trip, sinds 1881 lid der Vereeniging. In de algemeene vergadering werd H. V. Baron Ben- tinck, te ’s-Gravenhage, tot lid benoemd. De Secretaris, J. W. SCHORER. VERSLAG V. H. BEST. D. VER. T. VERB. D. WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1220