By lage 40 ’s-Gravenhage, 11 Februari 1915. VERSLAG van de werkzaamheden der Vereeniging „Kindervoeding” over het jaar 1914. Hierbij hebben wij de eer U het verslag aan te bieden van de werkzaamheden der Vereeniging „Kindervoeding” over het jaar 1914, met de exploitatie-rekening en verdere be scheiden. Gedurende dit jaar werd in de voorjaarsmaanden van 1 Januari tot 8 April in 29 gymnastieklokalen van Ge meentescholen en in een lokaal eener R. K. school, in de Israëlietische soep-inriehting in de Bierstraat en het eet- lokaal van onze Centrale Keuken gevoed; in de najaars- maanden van 5 October tot 31 December werd het aan tal gymnastieklokalen als voedingsplaatsen tot 19 vermin derd, daar de overige door militairen waren bezet. In genoemde maanden werd gedurende 157 voedingsda- gen warm voedsel verstrekt aan 334.776 of gemiddeld per dag 2132 kinderen. Dit getal was van Januari tot April minder, van October tot December aanmerkelijk grooter, dan het gemiddelde; de verhouding was ongeveer als 23. In de laatste maanden zaten tengevolge van de mobili satie ook kinderen aan van de scholen 1ste klasse, die zich hadden aangemeld. In ’t geheel, met inbegrip van de Israëlietische voe ding werd 253.462 L. voedsel gebruikt. De zomervoeding had plaats van 22 April tot 31 Juli en van 25 Augustus tot 5 October in het speellokaal van de Gemeentelijke bewaarschool aan het Vaillantplein, in de eetzaal der Centrale Keuken, in een huis aan de St. Jacob- straat en in het gebouw „Samenwerking” aan de Keizer straat. Dat onze Vereeniging nog vroeger met de wintervoeding is begonnen, dan door Uwen Raad tot voorwaarde was ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1221