4 By lage 40' c J, 294.45 270.21 370.05 72.— 276.83= VERSLAG, aangaande de wijze, waarop het aan de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, ingevolge artikel 35 der Leerplichtwet over het jaar 1914 toegekende subsidie uit de Gemeentekas is besteed. De verstrekking van warm voedsel aan de armste kinde ren van de 6 jongens- en van de 6 meisjesscholen, had plaats gedurende de tijdvakken van 2 Januari 1914 tot 4 April d.a.v. en van 2 November 1914 tot 24 December d.a.v. Het aantal verstrekte portiën bedroeg 114728 tegen 101925 in 1913 verdeeld als volgt: aan de jongensscholen 55185 portiën; meisjes 59543 De kosten per portie, ongerekend die van brood en melk, bedroegen 0.06005 tegen f 0.0637 in 1913. De inkomsten der Vereeniging over 1914 beliepen 6095.56 tegen 6167.65 in 1913, met inbegrip van het over elk dier jaren door de Gemeente verleende subsidie ad f 4000. De uitgaven bedroegen 7168.03. Uitgegeven werd: aan grondstoffen voor de bereiding der spijzen brood en melk jongens- en meisjesscholen werkloonen en schoonmaak van ’t vaatwerk aankoopen voor de keuken, herstellingen kachels en keukengereedschappen brandstoffen onderhoud en huur van lokalen en wagens administratie, advertentiën, voorschotten, drukwerk, enz Nadeelig saldo 1913 De exploitatie over 1914 sloot alzoo met een tekort van 1072.47 of 795.63’ méér dan over 1913. Behalve in de geringere inkomsten over 1914 is de oor zaak van dit hooge tekort gelegen, eenerzijds in de omstan digheid, dat in dat jaar gedurende 15 dagen langer voed sel werd verstrekt, waardoor 12803 portiën méér werden uitgegeven dan in 1913, anderzijds in de hoogere prijzen in 1914 der voor de voeding benoodigde grondstoffen. 4086.88= 125.— 1672.60

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1224