Bylage 41 HET BESTUUR. VERSLAG omtrent den toestand der „Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen" over het jaar 1914. was ten zeerste tevreden over het Personeel. Het Bestuur der Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen heeft de eer U het navolgende verslag aan te bieden om trent den toestand der Vennootschap over het jaar 1914. In 1914 was de opbrengst van logies 5224 tegen 5795.20 in 1913. Aan onderhoud van de gebouwen werd in het afge- loopen jaar uitgegeven 604.30 tegen 1070.62 in 1913, welk bedrag geheel werd afgeschreven. De exploitatierekening sluit met een winstcijfer van 2986.52, waarbij gevoegd het op 31 December 1914 vervallen dividend No. 28, groot 40; de intrest van het Belegd Reservefonds groot 287.50, ont vangen huishuur van perceel Assendelftstraat No. 14, ten bedrage van 638.60, eene totaal bruto-winst aanwijst van 3952.62. Daarvan moet echter worden afgetrokken 828.54 voor betaalde intrest en 298.65 tantième aan den directeur, zoodat eene netto-winst verkregen is van 2825.43. Het Bestuur stelt U voor, evenals de vorige jaren weder om 4% dividend op de aaudeelen uit te keeren en het res tant van de verkregen nettowinst 1245.43 te bezigen voor afschrijving; 1000 op de gebouwen en op den inventaris f 245.43. De heeren De Mol van Otterloo, Haitink en ’s Jacob wa ren volgens rooster aan de beurt van aftreden en werden als commissaris herkozen. Niettegenstaande de duurte der levensmiddelen zijn de prijzen der spijzen niet verhoogd, maar is het behaalde succes over het afgeloopen jaar geheel en al te danken aan het voorzichtig beheer van den directeur en diens echt- gcnoote. Het Bestuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1225