By lage 42 NOTA betreffende het Koninklijke Instituut van Ingenieurs over 1914. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs nam wederom toe in ledental. Telde het, volgens het verslag over 1913, op 31 December 1913 10 eerleden, 1563 gewone leden, 469 buitengewone leden, te zamen 2042 leden, waarvan 207 behoorden tot de Afdeeling Nederlandsch-Indië, op 31 December 1914 waren deze getallen 11 eereleden,. 1614 gewone leden, 454 buiten gewone leden te zamen 2079 leden, waarvan 347 behooren tot de Afdeeling Nederlandsch-Indië. De vermeerdering van de Afdeeling Nederlandsch-Indië met 140 leden is in hoofdzaak het gevolg van een sedert 1914 in werking getreden nieuwe regeling, waarbij alle Instituutsleden, in Indië woonachtig, worden aangemerkt als lid dier Afdeeling. Het aantal eereleden werd met één vermeerderd door de benoeming als zoodanig van Kolonel G. W. Goethals, president en hoofdingenieur van de Isthmian Canal Commission en president van de Panama Railroad Company, als een bewijs van erkenning van zyn verdiensten voor de totstandkoming van het Panamakanaal. De vergaderingen van het Instituut en van de verschillende Afdeelingen werden druk bezocht. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde in de Algemeene Instituutsvergaderingen, zooalsde metastabiliteit onzer metaalwereld als gevolg van allotropie en haar be- teekenis voor de techniekAmerikaansche ingenieurswerken de werken van het Yesomeer, een studie in het hooggebergte van Chili; het verslag der Staatscommissie in zakeelectrici- teitsvoorzieninghydrodynamische vraagstukken. In de vergaderingen der Afdeelingen kwamen de volgende onderwerpen aan de ordemachinale Hesschenfabricagede inrichtingen voor het onderwas in de mechanische technologie der Technische Hoogeschool; het werktuigkundig laborato rium der Technische Hoogeschoolhet electrisch bedrijf der Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappijhet kabelwerk Oberspree; electrotechnische indrukken uit Zwit serland; de uitbreiding van het spoorwegnet in Midden- Afrika; een belangrijke wijziging aan de Noordzijde van J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1229