42 2 i het Centraalstation te Utrecht en daarmede verband houdende electrische bediening der wissels; de nieuwe locomotiefstel- plaats aan de centrale werkplaats der Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij te Haarlem; een nieuwe inrichting voor het meten en registreeren van de spoorwegwijdtede nieuwe gasfabriek aan de Keilehaven te Rotterdamde vissehershaven te IJmuiden. De Feestvergadering werd gehouden te Hengelo, daaraan waren verbonden bezoeken aan verschillende fabrieken en instellingen aldaar en te Enschedé. Voor het jaar 1914/1915 werden beurzen verstrekt uit het Vrouwe Janssens-Arriëns Fonds aan twee studenten aan de Technische Hoogeschool. Het Instituut werd vertegenwoordigd op het XlXe Congres voor Openbare Gezondheidsregeling te Maastricht door het lid W. K. du Croix c. i.by de opening van het Veiligheids- museum te Amsterdam door het raadslid Alb. P. Kapteyn en den algemeen secretaris R. A. van Sandick c i.; in de Commissie voor het eindexamen in de electrotechniek aan, de Middelbare Technische School te Dordrecht door het lid H. Huijsman w. e. i. In dit verslagjaar zag het licht: Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1914, Verhandelingen, Eenige Aflevering, bevattende Beschrijving van eenige der belangrijkste irrigatiewerken op Java en van de daarmee verkregen resultaten I. De werken ter bevloeiing van een deel der afdeeling Brebes (Residentie Pekalongan) uit de Pemalierivier, door het lid J. C. Voorduin c. i., oud-hoofd- ingenieur bij den Waterstaat en ’s Lands Burgerlijke Openbare Werken in Nederland-Indië Verder verscheen een supplement op Bijlage P van het blijvend Gedeelte van het Jaarboekje: „Eenige gegevens voor de berekening van balkbruggen”, van de hand van J. Schroeder van derKolk c. i. Voorts kwam uit het Jaarboekje van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1915, terwijl geregeld het Weekblad .De Ingenieur” verscheen. De verhouding tot autoriteiten en binnen- en buitenland- sche zusterverenigingen gaf ook dit jaar alle reden tot tevredenheid. De bibliotheek van het Instituut werd wederom uitgebreid door aankoop en geschenken. De leeszaal werd druk bezocht en het aantal uitgeleende boeken was belangrijk grooter dan vorige jaren. ’s-Gravenhage, 13 Februari 1915. De Raad van Bestuur: P. H. KEMPER, President. R. A. v. SANDICK, Alg. Secretaris. NOTA KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1230