By lage 44 f Moest in het verslag over 1913 medegedeeld worden, dat het aantal begunstigers met 84 was verminderd en daardoor op 31 December tot 809 was teruggebracht, helaas heeft het nu afgeloopen jaar in dezen teruggang geen verbetering gebracht, integendeel is het aantal begunstigers in nog sterkere mate verminderd. Hun aantal toch bedroeg per 31 December slechts 777. De oorzaak van dezen teruggang is te bekend, dan dat men langen tijd zou behoeven stil te staan om haar op te sporen. Sedert het tijdstip toch, waarop de volkeren- kryg in Europa ontbrandde, zijn tal van maatschappelijke toestanden gewijzigd en zag meningeen zich genoodzaakt, om, hoe noode ook, bijdragen voor doeleinden als die door het Comité voorgestaan, terug te nemen. Niettegenstaande dezen teruggang van het aantal begunstigers is de finan- cieele toestand over het afgeloopen jaar niet onbevredigend te noemen. De ontvangsten toch bedroegen en de uitgaven zoodat het verslagjaar sluit met een nadeelig saldo vanf 72,89 Neemt men nu hierbij in aanmerking, dat, waar tenge volge van de ernstige tijdsomstandigheden op 2 en 31 Augustus geen feestvieringen plaats vonden, en tengevolge daarvan slechts een deel van het gemeente-subsidie werd uitgekeerd, zoomede dat de rentelooze leening, per resto groot f 275,— werd afgelost, dan is, zooals gezegd, de ftnancieele toestand niet onbevredigend. In de samenstelling van het Comité kwamen de volgende veranderingen. De heer J. C. Jansen sedert 24 November 1905 Voor zitter van het Comité deelde aan het einde van de ver gadering van 13 Februari mede, dat hij wegens zijnen leeftijd ontslag na.m als Voorzitter. Deze mededeeling werd door de vergadering met zeer veel leedwezen ontvangen, en de f 3.346,19® 3.419,08® VERSLAG van het Haagsch Comité voor Volksfeesten over 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1232