44 Dames en heeren solisten, zoomede de tooneelvereenigingen, verleenden ook ditmaal op de meest welwillende wijze, en veelal geheel belangloos, hunne medewerking. De kerkgebou wen werden kosteloos in gebruik afgestaan; alleen werd een kleine vergoeding voor verlichting, schoonmaak, enz. in rekening gebracht. De directies van de andere gebouwen stonden deze in gebruik af tegen een veel lagere dan de gewone vergoeding. Aan alle bezoekers werd een boekje uitgereikt, bevattende het programma van de concerten, tooneel-, bioscoop- en andere uitvoeringen, welke in de verschillende gebouwen gegeven werden. Aan ieder van de heeren Kolonel-Commandanten van de verschillende regimenten werd, evenals in vorige jaren, een aantal kaarten voor de feestuitvoeringen, ter verdeeling onder de manschappen, toegezonden, waarvan door dezen gaarne is gebruik gemaakt. Voor deze uitvoeringen werden ongeveer 190Ö0 toegangs bewijzen uitgereikt. „Een kop thee” en na de De viering van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana had, zooals hiervoren reeds werd medegedeeld, plaats Zaterdag 2 Mei, in plaats van Donderdag 30 April. Aan een 2700-tal kinderen, leerlingen van openbare en bijzondere scholen, werden des namiddags in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en in het Appollo-theater bioscoopvoorstellingen aangeboden. Vele dames- onderwijze ressen en heeren- onderwijzers hadden zich welwillend be reid verklaard, de kinderen te begeleiden, een bereidver klaring, welke door het Comité ten zeerste wordt op prijs gesteld. In de pauze werd aan ieder kind een stuk choco lade uitgereikt. De voorstellingen werden door de jeugd ten zeerste op prijs gesteld. Uit volle borst werd met de muziek medegezongen en vaak, zelfs zeer vaak, overstemde de zang der kinderen de muziek. Alvorens de bioscoopvoor stellingen aan vingen, werden resp. door de heeren Driessen Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen) en Nooyen (Apollo-theater) tot de kinderen korte toespraken gehouden. land”: „Vader” gevolgd door: pauze „Asschepoes”; in het Bondsgebouw Stille Veerkade werden door de onder- afdeelingen van den Ned. Roomsch-Katholieken Volksbond verschillende voordrachten, zang- en muzieknummers ten gehoore gebracht. In de overige genoemde gebouwen vonden bioscoopvoorstel lingen plaats. 5 VERSLAG COMITÉ VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1236