6 By de feestvieringen had het Damescomité, bestaande uit de dames Lissauer, Reynders, Regenbogen, van Zant, Aal- sloot, Ament, v. d. Bergh, Broekhuysen, Hemmes, de Jongh, de Joode, Leunis, Meyer, Nooyen, Ogier, Reynders, de Rop, v. Soest, Sommer, v. d Sman en Westerbeek en hadden de beeren F. H. Crans, M. G. Gevers, E. G. v. Hoogstraaten, G. W. Jongejan, J. Leegstra, Dr. S. Lissauer, G. J. v. Rossum, C. J. Rotteveel Mansveld, H. A. Tuyn, J. A. H. de Voort en P. H. W. Zalme de welwillendheid hunne zoo zeer op prijs gestelde medewerking te verleenen Hun zy daarvoor te dezer plaatse een woord van hartelyken dank gebracht. Ook zy hier een woord van bijzonderen dank gebracht aan het bestuur van de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer, dat niet alleen het bureau van de Vereeniging, Plaats la, maar ook het aldaar werkzame personeel beschik baar stelde om de toegangskaarten voor de feestuitvoeringen op 20 April te doen afhalen en uitreiken. Ook den heer Administrateur en het verderé personeel, ten kantore een woord van hartelyken dank voor hetgeen zij ter wille van het Comité verricht hebben. By de feestviering van de Tooneelvereeniging „Wie Wil Die Kan,” by gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, werd het Comité vertegenwoordigd door den Voorzitter en den Secretaris. Aan de feestvierende vereeniging werd, by monde van den Voorzitter, een krans uitgereikt. Des avonds werd in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen, uitsluitend voor autoriteiten, genoodigden en hen, die het Comité als begunstigers steunen, eene tooneelvoor- stelling gegeven. Deze voorstelling werd welwillend aange boden door de Nederlandsch Lyceum-tooneelvereeniging „N.L.T.V.,” bestaande uit leerlingen en oud-leerlingen van het Nederlandsch Lyceum den Haag, onder leiding van Dr. A. de Vletter, leeraar aan het Lyceum. Opgevoerd werd: „De Gouden Spin,” blyspel in 4 be drijven, naar het Duitsch, van F. von Schonthan. Aan iederen begunstiger werden twee toegangskaarten uitgereikt. De voorstelling viel zeer in den smaak der aanwezigen. De spelenden werden herhaaldelyk en hartelyk toegejuicht; door den Voorzitter van het Comité werd aan den Voorzitter der Vereeniging met een korte toespraak een krans uitgereikt. Van het Comité voor de luisterrijke viering van het Eeuw feest van Neerlands onafhankelijkheid werden een 24-tal VERSLAG COMITÉ VOLKSFEESTEN. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1237