44 7 Vastgesteld in de vergadering van 14 Januari 1915. j vlaggen, gebruikt by den historischen optocht, ten geschenke ontvangen. Ten slotte zij nog vermeld, dat in de vergadering van 27 Maart met algemeene stemmen in beginsel besloten werd, om, overeenkomstig de bedoeling bij de oprichting, het Comité, dat tot nu toe eene onderafdeeling van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen vormt, eene zelf standige Vereeniging te doen worden. Eene Commissie, bestaande uit de heeren Jhr. Mr. Dr. W. Röell, Voorzitter, R. H. Driessen, G. C. F. van der Laan, Mr A. Jonker, Mr. J. 2E. A. Lisman, P. C. M. Philippona en L. P. van der Heijden, Secretaris, werd belast met het ontwerpen van statuten en daarby behoorend huishoudelijk reglement. Deze Commissie was bij het einde van het verslagjaar met haren arbeid byna gereed. i Alvorens dit verslag te besluiten, zy nog een woord van dank gebracht aan alle autoriteiten, vereenigingen, dames en heeren, die by de feesten welwillende medewerking ver leenden, zoomede aan begunstigers en hen, die middellijk of onmiddellyk het Comité steun verleenden. De Voorzitter, Jhr. Mr. Dr. W. RÖELL. De Secretaris, L. P. VAN DER HEIJDEN. VERSLAG COMITÉ VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1238