By lage 45 I VERSLAG van de Vereeniging ā€˛Haagsche Volks- speelterreinen" over 1914. fl Overeenkomstig art. 22 van het Huishoudelijk Reglement onzer Vereeniging hebben wij de eer hiermede verslag over het jaar 1914 uit te brengen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van 21 Februari werden wegens periodieke aftreding de Heeren W. J. H. Mulier, Mr. F. L. Kleyn en A. Broese van Groenou met algemeene stemmen herkozen, terwijl ter aanvulling van het bestuur met algemeene stemmen werden gekozen de Heeren W. H. van Breda Kolff, E. Bruyn, Mr. M. de Mos en Mr. E. Polis. Tot ons leedwezen bedankten in den loop van het jaar de Heeren Joh. Heynen en A. Broese van Groenou. Het bestuur kwam in het afgeloopen jaar vijfmaal bijeen. De Vereeniging kan met dankbare herinnering terugzien op het jaar, dat achter haar ligt. Nadat zij door de welwil lende medewerking van den Haagschen Gemeenteraad en het College van B. en W. in staat was gesteld in het jaar 1908 een terrein aan de Gaslaan in exploitatie te nemen, kon zij thans, zes jaar later, een tweede speelterrein, groot ongeveer 11700 M8., gelegen aan de Beyersstraat, in gebruik nemen, terwijl de Raad in zijne vergadering van 2 Fe bruari besloot ons een derde terrein, groot ongeveer 92 aren, gelegen aan de Seinpoststraat, in gebruik te geven. Dit terrein hopen wij in den loop van het jaar 1915 te openen. De Heer G. Graafland, Directeur van het terrein aan de Gaslaan, werd in de hoedanigheid van Gedelegeerd Com missaris door het bestuur belast met het toezicht over de nieuwe terreinen. Tot Directeur van het terrein aan de Beijersstraat werd benoemd de Heer J. Zunderdorp. Aan het verslag van den Gedelegeerden Commissaris ontleenen wij het volgende: 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1239