45 2 VERSLAG HAAGSCHE VOLKSSPEELTERREINEN. If „Het terrein aan de Beyersstraat, dat de Raad bij besluit van 26 Augustus 1912 besloot tot speelterrein in te richten, zou ongetwijfeld reeds in 1913 aan onze Vereeniging in bruikleen zijn afgestaan, indien de staking der grondwer kers geen kink in den kabel had gebracht, waardoor de aflevering zoodanig werd verschoven, dat het speelseizoen reeds verstreken was, alvorens het terrein in gereedheid was gebracht. Het kon daardoor eerst in April 1914 in ge bruik worden genomen, terwijl de offieieele opening eerst plaats vond op Zaterdag, 23 Mei d.a.v. Deze was n.l. nog eenigen tijd uitgesteld met het oog op de voorbereidingen voor de verschillende uit te voeren algemeene oefeningen en spelen. Reeds van verre verkondigden tal van vlaggen door de zorg der gemeente aangebracht, dat er iets bijzonders, iets feestelijks, zou plaats vinden. Op daartoe gedaan verzoek was door B. en W. toege staan, dat met plan. 800 kinderen van het terrein aan de Gaslaan werd gemarcheerd, begeleid door de vroolijke mu ziek van de Residentie Harmonie Kapel, naar het terrein aan de Beyersstraat, waar onder leiding van den Directeur, den Heer J. Zunderdorp, door de kinderen werd gedefi leerd, terwijl daarna door de meisjes en jongens op de maat der muziek de vrije oefeningen keurig werden uit gevoerd. Verder hielden de kinderen zich met de verschil lende spelen bezig, terwijl de kapel ue feestelijke stemming verhoogde. Ook was er ruimschoots zorg gedragen voor versterking van den inwendigen mensch; groepsgewijs werden de kinderen op krentenbollen en melk onthaald. Terwijl de vroolijke spelen als: korfbal, voetbal, werpvang- bal, estafettenloop, jachtbal, hoog-, ver- en bokspringen enz. in het eigenlijke speelveld plaats hadden, vermaakten anderen zich weer aan de zweefmolen, de schommels, wip pen en ringen, terwijl de heele kleintjes zich veilig ver maakten in de omrasterde zandplaats. Het was een lust die vroolijke bedrijvigheid te zien, al die jubelende kinder stemmetjes te hooren. En of de kinderen zich, blozend van pret en gezonde inspanning, de krentenbollen en melk lieten smaken! Officieel waren vanwege de gemeente vertegenwoordigd de wethouders Verbroek, Mr. Droogleever Fortuyn en Jurriaan Kok, voorts de raadsleden De Meester, Helsdingen en Drees. Zooals gezegd was dit terrein evenals dat aan de Gas laan reeds 1 April opengesteld. Voor het terrein aan de Gaslaan hadden zieh opgegeven 1293 meisjes en 1522 jongens; voor het terrein aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1240