I 45 1 'I Beyersstraat 1422 meisjes en 1831 jongens, welke getallen in den loop van het seizoen met nog 4 a 500 verhoogd werden. Elk kind kon twee maal per week van het terrein gebruik maken, terwijl zij in de vacantie drie maal per week toe gang hadden, telkens voor den tijd van 2 uur. Vaak waren meer dan 200 kinderen aanwezig, doch de spelleiding be hoefde niet uitgebreid te worden, aangezien vele grootere meisjes en jongens geschikt zijn geworden voor leiding aan de jongeren. Het terrein aan de Beyersstraat bleef dit jaar slechts tot 18 Aug. geopend, aangezien met het oog op den ernstigen buitenlandschen toestand het bestuur meende gevolg te moeten geven aan het verzoek van den Depót-Commandant der 2e Infanterie Brigade om het terrein voor militaire oefeningen beschikbaar te stellen. De kinderen moesten zich nu .weder als voorheen allen naar het terrein aan de Gaslaan begeven, dat door dien toestand vaak overbevolkt was. 15 October kwam echter de politie hierop beslag leggen, aangezien zij geen betere gelegenheid wist te vinden om de lastige elementen onder de Belgische vluchtelingen de noodige beweging te verschaffen. In den loop van het jaar maakten vele gymnastiekonder- wijzers van nabij gelegen scholen van de terreinen gebruik, daar zij wegens inkwartiering in de scholen hunne lokalen niet konden gebruiken. Ook werden dit jaar op de uren voor meisjes en jongens, die de school verlaten hebben, de terreinen geregeld be zocht. Gebleken is, dat de inrichting van deze terreinen in alle opzichten voldoet, zelfs ook voor andere doeleinden dan de onze, getuige de dankbetuiging van den Depót-Comman- dant der 2e Brigade voornoemd. De verdeeling der uren voor de kinderen zal nog beter tot haar recht komen, indien B. en W. kunnen besluiten den Raad voor te stellen het terrein aan de Binckhorstlaan binnen niet al te langen tijd aan onze Vereeniging af te staan voor hetzelfde doel, evenals dit te Scheveningen het geval is met het terrein aan de Seinpoststraat. De storm van 28 December heeft belangrijke schade aan gericht aan het terrein Gaslaan, waardoor de Vereeniging buiten de gewone uitgaven nog stormschade voor hare rekening kreeg.” Op den 31sten December telde onze Vereeniging 35 dona teurs en 201 leden. Aan het einde van ons verslag gekomen, mogen wij niet 3 VERSLAG HAAGSCHE VOLKSSPEELTERREINEN. i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1241