45 4 VERSLAG HAAGSCHE SPEELTERREINEN.. 31 December 1914. J De Secretaris, V. P. A. Beelaerts v. Blokland. nalaten den Raad en B. en W. onzen dank te betuigen voor den onze Vereeniging ook in dit jaar verleenden krachti- gen steun, terwijl wij de hoop uitspreken, dat de sedert ge- ruimen tijd door onze Vereeniging gekoesterde wensch betreffende de opening van een vierde speelterrein aan de Binckhorstlaan binnen zeer kort tijdsverloop zal worden verwezenlijkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1242