Bijlage 46 3. Gebouw. In het Verslag over 1913 werd medegedeeld, dat Curatoren aan Burgemeester en Wethouders hebben in overweging gegeven, maatregelen te beramen om tegen den aanvang van den volgenden cursus, voor zooveel noodig, in het gebrek aan plaatsruimte te voorzien. Bij het nader overleg omtrent deze aangelegenheid bleek het aanbrengen van tydelyke localiteiten de voorkeur te verdienen boven het definitief vergrooten van het gebouw’. Vooreerst toch is het aantal leerlingen, die het gebouw kan bevatten, reeds groot genoeg en is het niet w’enschelijk door blijvende vergrooting van het gebouw’ ook blyvend het aantal leerlingen op te voeren tot een getal, dat splitsing medebrengt in een te groot aantal afdeelingen, waardoor behoorlijk overzicht over de geheele inrichting onmogelijk wordt. Daarnevens zou het maken van een vasten bijbouw een aanmerkelijk deel van de speelplaats doen verloren gaan, en wel voorgoeddaaren tegen hopen wij eene tijdelijke localiteit spoedig w’eder te zien verdwynen, hetzij omdat ze na korten tyd zal blijken 1. College van Curatoren. De samenstelling van ons College heeft in dit jaar geen wijziging ondergaan. Drie leden, die aan de beurt w’aren voor periodieke aftreding, te weten de heeren Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen en Mr. J. AS. A. Lisman, w’erden door den Gemeenteraad in de vergadering van 5 October herbenoemd en verklaarden zich bereid deze herbenoeming te aanvaarden. In de Septembervergadering van Curatoren werden als voorzitter, onder-voorzitter en secretaris herkozen de heeren Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland en Mr. J. AS. A. Lisman. 2. De wet tot regeling van het Booger Onderwijs, organieke verordeningen, reglementen, instruction, enz. Geen wijzigingen hadden plaats. VERSLAG van Curatoren van het Gymnasium te ’s-Gravenhage, over het jaar 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1247