I I L B 46 niet meer noodig te zijn, hetzij omdat, by eventueele ge stadige toeneming van het aantal leerlingen en ook indien het aantal blyft op dezelfde hoogte als aan het einde van dit verslagjaar, zijnde 420 de bouw van een tweede gymnasium in ernstige overweging zal moeten worden genomen. Intusschen, voor het oogenblik was het aanbrengen van eenige nieuwe lokalen bij den aanvang van den nieuwen cursus urgent, en in de vergadering van 18 Mei heeft de Gemeenteraad dan ook besloten, op de open plaats te doen eprichten een verplaatsbaar schoolpaviljoen, bevattende vier leslokalen. De totstandkoming hiervan ondervond helaas door den oorlogstoestand vertraging, zoodat eerst half November de nieuwe lokalen konden worden in gebruik genomen. Voor zoover de ondervinding tot nog toe leert, voldoen zij zeer goed. Daar thans 21 afdeelingen zijn ge vormd, konden de lokalen voor aardrijkskunde en schei kunde worden ontruimd. Behoudens enkele kleinere herstellingen, zooals aan de centrale verwarming, in verband met klachten over onvol doende werking van die inrichting, hadden geen bijzondere werkzaamheden aan het gebouw plaats. Door mevr, de wed. Mr. A. E. H. Goekoop—de Jong werd voor het gymnasium ten geschenke aangeboden twee afgietsels in gips, voorstellende de Demeter van Cnidé en de Wagenmenner van Delphi, benevens eene groote photo- graphische voorstelling van den Acropolis van Athene met omgeving. Wij vertrouwen, dat de Raad zal besluiten dit geschenk te aanvaarden, dat met zoovele andere in het gymnasium aanwezige kunstvoorwerpen een blijvende her innering zal zijn aan de nagedachtenis van den man die, niet het minst door den grond beschikbaar te stellen, waarop thans ons gebouw staat, steeds blyk heeft gegeven van eene buitengewone belangstelling in deze onderwijsinrichting. De Aula werd door Burgemeester en Wethouders in ge bruik gegeven aan het Comité tot het doen houden van paedologische lezingen op 16 Januari, 12 Februari, 13 Maart en 14 April. Aan den heer J. C. Pabst, leeraar in het teekenen, werd bij Raadsbesluit van 16 Maart, op ons advies, weder ver gunning verleend om van 1 Maart 1914—1915 in een der lokalen een cursus in het handteekenen te geven aan leer lingen van het gymnasium. Door 18 hunner werd hiervan gebruik gemaakt. Op een verzoek van de Gymnastiek- en Schermvereeniging Olympia, om weder van 15 Maart 19141915 des Woensdags van 5—6 en des Zaterdags van 6 uur van het gym- 2 VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1248