46 3 nastieklokaal gebruik te maken voor hare Senioren-afdeeling, werd, overeenkomstig ons advies, gunstig beschikt bij Raads besluit van 30 Maart. En den 19en October verleende de Raad eene dergelijke vergunning aan dezelfde vereeniging, voor de Heeren- en Adspiranten-afdeelingen voor 1 Sep tember 19141915, des Dinsdags- en Vrijdagsavonds van 7*/211 uur, en voor de Dames- en Meisjes-afdeelingen van 1 November 1914—1 September 1915 des Maandags- en Donderdagavonds van 710 uur. Ook voor het afnemen van het mondeling examen, be doeld in art. 13 der Wet op het Notarisambt, werden weder door den Gemeenteraad bij besluit van 6 Juli acht lokalen in gebruik gegeven op 20, 21, 22 en 23 Juli. 4. Personeel. By den aanvang van den cursus 1914—1915 telde de 1ste klasse 5 afdeelingen (in den vorigen cursus 4); de 2de klasse 4 afdeelingen (in den vorigen cursus 3); daarentegen bevatte de 3de klasse 3 afdeelingen (tegen 4 in den vorigen cursus); de 4de en 5de klasse bleven 3 afdeelingen tellen, en de 6de klasse werd op 3 afdeelingen gebracht (van 2 in den vorigen cursus). Derhalve een totaal van 21 afdeelingen, tegen 19 in den vorigen cursus. In verband daarmede werd in de Raadsvergadering van 4 Augustus de heer J. van Vliet, doctorandus in de klassieke letteren, tijdelijk leeraar aan het gymnasium, tot leeraar in de oude talen en geschiedenis benoemd; in de Raadsver gadering van 24 Augustus de heer M. Hovingh, leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus alhier, tot leeraar in de Fransche taal, en Dr. W. F. de Groot, leeraar aan een Bijzondere Hoogere Burgerschool te Voorschoten, tot tijdelijk leeraar in wiskunde gedurende den cursus 1914—1915; en in de Raadsvergadering van 7 September de heer A. A. W. M. Lievegoed, leeraar aan het gymnasium te ’s-Hertogenbosch, tot leeraar in de oude talen en ge schiedenis. Voorts werden benoemd in de Raadsvergadering van 24 Augustus tot tijdelijk leeraar in de geschiedenis voor 6 uren, de heer H. Boerma, leeraar aan de Hoogere Burger school met 5-jarigen cursus alhier, en tot tijdelijk leeraar in de Engelsche taal voor 8 uren, de heer C. Jansen. Met goedkeuring van Burgemeester en Wethouders werden de lessen van den heer Lievegoed, gedurende het tijdvak van 1 September tot den dag, waarop deze zijne betrekking kon aanvangen, gegeven door Mejuffrouw J. C. Verhoeven, studente in de klassieke letteren aan de Rijks-universiteit VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1249