'IJ I 46 1 6) te Leiden, met vergunning van den Minister van Binnen- landsche Zaken, en werden door den heer P. J. H. Bandet, doctorandus in de wiskunde, de lessen waargenomen van den leeraar J. Teixeira de Mattos, die onder de wapenen is geroepen. De lessen in Hoogduitsch in de 2e klasse van de Kerst- vacantie tot de zomervacantie werden opgedragen aan den heer G. W. Spitzen voor 3 uren en den heer K. Muntinga voor 6 uren, beiden leeraar aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus alhier. Eerstgenoemde werd van of 4 Maart door ziekte verhinderd zijne lessen te geven, en vervangen door den heer L. Molenaar, leeraar aan een Gemeentelijken Handelscursus. De heer A. Sunier, leeraar in Fransche taal, moest, even eens om gezondheidsredenen, van 9 Februari tot 12 Maart zijn arbeid onderbreken; door den heer V. W. Post, onder wijzer aan de openbare burgerschool aan de Dibbetsstraat alhier, werden zijne lessen waargenomen. Tot lid en onder-voorzitter der Examencommissie M. O. Fransch en Italiaansch werd weder door den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd de heer A. Sunier, terwijl Dr. E. F. Kossmann tot lid der Examencommissie M. O. Duitsche taal en letterkunde werd benoemd. De lessen van eerstgenoemde werden ten deele waargenomen door den heer L. Sunier, die van laatstgenoemde door den heer Tijmstra, directeur der middelbare school voor handel en administratie alhier. De concierge G. Bach zag met 1 October zijne jaarwedde met f 50 verhoogd en mitsdien gebracht op f 900, nadat reeds in den loop van den zomer eene verhooging met f 100 had plaats gehad door het in werking treden van het ambtenarenreglement. Deze laatste regeling bracht eveneens eene verhooging met f 100 mede voor de bedienden H. C. van Leeuwen en W. G. Oudijk. 5. Aantal en leeftijd der leerlingen. Aantal. 4 VERSLAG GYMNASIUM. 31 Augustus 81 December 1914. KLASSE. 1914. 85 I 24 24 23 2:; 24 I 22 20 22 2! en één toeh. 118 en één toeh - 117 23 24 23 23 24 1 September i 1914. I. Ist® afd. 2de 3<te 4de 5de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1250