46 7 Op 2 en 3 Maart een adspirant; op 16 adspirante en op 27 en 28 April een adspirant, allen voor de eerste klasse. Op die laatstgenoemde dagen ook nog eene adspirante voor de tweede klasse. Bij den aanvang van den nieuwen cursus werden drie candi daten tot de eerste klasse toegelaten, waaronder twee meisjes; een adspirant werd afgewezen. Voor de tweede klasse slaagden twee adspiranten, waarvan een een meisje was; een candidaat voor de 6e klasse werd afgewezen. Op 15 September kon een adspirant voor de tweede klasse alleen tot de eerste worden toegelaten. Op 6 October slaagde een candidaat voor de 2e klasse en werd een ander alleen geschikt bevonden voor de eerste klasse; 2 adspiranten voor de 3e voldeden alleen voor de tweede, terwijl een candidaat-toehoorder voor 5 B werd toegelaten. Eindeljjk legde nog een adspirant voor de 5e klasse op 23 en 24 November examen af, maar kon alleen tot de 4e klasse worden toegelaten, terwijl een candidaat-toehoorder voor de 2e klasse in de eerste moest plaats nemen. In den cursus 1914/15 genieten 10 leerlingen kosteloos onderricht, namelijk 2 uit de 1ste, 2 uit de 2de, 2 uit de 3de, 2 uit de 4de, 1 uit de 5de en 1 uit de 6de klasse. 6. Gedrag der leerlingen, gang en uitkomsten van het onderwijs. Over het algemeen gaven het gedrag en den ijver der leerlingen reden tot tevredenheid. Het onderwijs in het Hebreeuwsch werd gedurende den cursus 1913/14 door twee leerlingen uit de 5de en 2 uit de 6de klasse gevolgd; in den loopenden cursus door een leerling uit de 6de en 9 uit de 5de klasse. Op 31 December 1914 volgden 78 mannelijke leerlingen het onderwijs in de gymnastiek en wel 40 uit de 1ste, 19 uit de 2de, 5 uit de 3de, 8 uit de 4de, 2 uit de 5de en 4 uit de 6de klasse. Van de vrouwelijke leerlingen namen aan het onderwijs in de gymnastiek deel: 34 uit de 1ste, 18 uit de 2de, 7 uit de derde, 11 uit de 4de, 1 uit de 5de klasse, te zanten 71. II. Van de buitengewone. 3 Februari slaagde een candidate en op 2 en en 17 Maart weder eene VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1253