I I P ml GYMNASIUM TE ’S=GRAVENHAGE. TOESTAND OP 31 DECEMBER 1914. 1 ml 46 II lid |Hi g I W- I Bijlage II. 7 f I •I z J. Hits C U R A TORE N. er? LEERAREN. LEERLINGEN. Toehoorders. Getal Getal Geïnstal- VAKKEN Academische Acte Aftreding. NAME N. Benoemd. TITEL. NAME N. leerd. VAN ONDERWIJS. graad. van onderwijzers. Bedrag. leerling. j rke tan. I 1 Juni 1897. Rector. Geschiedenis. 6 f 5000 100 2 kas. Dr. J. M. van Benten. Conrector. 1897. 2) 12 Juli 4000 18 29 Juni 1903. 1 Oct. 1917. Dr. zE. W. Timmerman. 22 Juni 1903. Leeraar. 20 l8) 1 Sept. 1892. 3600 3600 ,9)| Mr. J. -E. A. Lisman, Secretaris. 29 Mrt. 1911. 1 Oct. 1920. Dr. C. Brakman Jz. 8 April 1911. i 1 Sept. 1895. 22 26 Febr. 1912. 9 Mrt. 1912.; 1 Oct. 1917. Dr. E. B. Koster. Jhr. Mr. II. de Ranitz. 1 Jan. 1898. 4) 3600 20 3400 Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen. 25 Mrt. 1912. 20 April 1912. 1 Oct. 1920. Dr. H. Cannegieter Tz. 1 Nov. 1899. 5) 23 29 Sept. 1913. 11 Oct. 1913. 1 Oct. 1917. 1 Nov. 1902. 6) 3200 21 27 18l 1 Sept. 1906. 2800 ,9.l 3000 ,9i Dr. J. van IJzeren. 27 l8) 1 Jan. 1907. Dr. IT. Bolkestein. 1 Sept. 1909. 7) 2800 ,9)| 23 Dr. A. Drost Jz. 3600 ,9)< 1 Nov. 1911. 26 J. van Vliet. 1 Sept. 1914.13) 2400 19) 26 A. A. W. M. Lievegoed. 2800 ,9) 22 18) 1 Nov. 1914. Dr. A. J. Barnonw. 3000 l9) 22 (‘11 H. A. Leenmans. 2800 >9) Geschiedenis. 1 Sept. 1907.10) 25 II. Boerma. Geschiedenis. 1 Sept. 1914. 6 660 A. C. J. A. Greebe. Leeraar. 1 Sept. 1913. 2600 l9) taal 25 en 3600 l9)| A. Sunier. M. O. 1 April 1894. 24 M. Hovingh. 1 Sept. 1914.12) M. O. 3600 ,,Jj 22 Dr. E. F. Kussmann. M. O. 1 Sept. 1892. 3600 21 R. ten Raa. M. O. 1 Sept. 1892. 3600 19 C. Jansen. 1 Sept. 1913. 8) M. O. 8 880 M. Zeldenrust. 9 Nov. 1910. Leeraar. Aardrijkskunde. 2800 l9) 26 F. M. Jaeger. Wiskunde. 1 Jan. 1874. 19 3600 J. Teixeira de Mattos. Wiskunde. 27 Sept. 1910. ,4> 2800 ,9) 26 Dr. W. F. de Groot. Wiskunde. 2950 19) 1 Sept. 1914. 26 P. J. IT. Baudot Wiskunde. 1 Sept. 1914.,5) 23 2530 Dr. J. J. Attema. Leeraar. Natuur en scheikunde. 1 Sept. 1905.18) 19 2°) 3000 Dr. G. Postma. Natuurlijke historie. 2600 1 Nov. 1911. 22 TL Cohen. Hebreeuwsche taal. 29 Nov. 1910. 600 4 M. O. 1035 8 Lee ra res. M. O. 12 1140 Gemeente- I W. F. H. Hijmans. Mej. IT. D. C. Ferzenaar. Gymnastiek. Gymnastiek. Jhr. Mr. W. Th. Gevers Dey noot. Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Ondervoorzitter. A. J. Doorman. I8) Sedert 1 Jan. 1904 tijdelijk. Sedert 6 Jan. 1908 tijdelijk. Tijdelijk leeraar. Engelsehe taal en letter kunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsehe taal en letterkunde. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde. Docts. in de wis- en natuurkunde. Doctor in de ■Ned. letteren. Litt. Hum. Dr. Docts. in de Ned. letteren. Doctor in de plant- en dierkunde. H. O. wet art. 16 i. alinea 2. klassieke letteren. 15 Nov. 1878. 1 Sept. 1909.”) Dagteekening waarop de benoeming is ingegaan, i Aantal uren door hen gegeven. Uit welke j fondsen. I Dr. W. Meerum Ter- wogt. Dr. M. A. Schepers. Candidaat wis- en natuurkunde. 1 besteed, worden na 1 Totaal 422 99 108 111 128 123 122 123 112 121 127 143 145 153 154 154 161 159 159 166 184 202 205 198 204 209 218 224 238 263 251 274 311 325 338 365 W. 7, Dr. Th. P. 11. van Aalst. i Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche Tijdelijk leeraar. Jaar- lijksch op minerval 31 Dec. 1914. van eiken ,8) Volgens het leerplan vastgesteld bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad no. 105) wordt in de 2de klasse van 1 Sept.1 Jan. 8 uren, na Tijdelijk leeraar. Art. 16 voorlaatste alinea der H. O. wet in verband met art. 89 der wet op het M. O. op 31 Dec. 1914. Doctorandus in de klas sieke letteren. 12) Van 10 Nov. 1904 af als tijdelijk leeraar werkzaam: thans vast leeraar. 13) Was reeds in de 3 vorige jaren tijdelijk leeraar. 14) Van Febr. tot 8 Juli 1910 met de waarneming der lessen belast; daarna weder van 1—27 Sept. 15> Tijdelijk werkzaam in plaats van den leeraar Teixeira de Mattos, die door de mobilisatie verhinderd werd zijne betrekking waar te nemen. Docts. in de wis- en natuurkunde. Doctor in de wis- en natuurkunde. Jan. 5 uren Griekseh onderwezen. De 3 uren, vóór 1 Jan. aan Griekscli 1 Jan. voor het Hoogduitsch gebruikt, welk onderwijs ditmaal’ van 1 Jan. af tot aan het einde van den cursus aan den heer Molenaar is opgedragen. Daarentegen hebben de heercn Timmerman, Schepers on Lieve goed na 1 Jan. ieder 3 uren minder Griekseh te geven, terwijl de heer van Ijzeren daarvoor 3 uren Griekseh overneemt van den rector in de 6de klasse. IB) Bovendien toepassing van art. 8 en 9 van de Verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren van het gymnasium (Raadsbesluit 1 Dec. 1913). 20) De heer Attema heeft in dezen cursus zich belast met het onderwijs in de wis- en natuurkundige aardrijkskunde in de 6de klasse. Ja ar we d d e n. Grieksche en Latijnsche fool on I z\4-4- nel’ 1-1 »-! zl z> zin I Dit getal bedroeg op 31 Dec. 1879: 1880 1881 1882: 1883 1884: 1885: 1886: 1887: 1888: 1889: 1890: 1891 1892 1893: 1894: 1895: 1896: 1897: j 1898: I 1899: i 1900: 1901 1902: 1903: 1904: 1905: 1906 1907: 1908: 1909 1910: 1911 1912 1913 29 Nov. 1888.| 1 Oct. 1920. 6 Nov. 1888. 29 Nov. 1888.1 1 Oct. 1917. Docts. in de Ned. letteren. Dnitsehe taal en letter kunde. Latijnsche taal- en letter kunde. Grieksche en Latijnsche Doctor in de taal en letterkunde. Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, 6 Nov. 1888. Voorzitter. Fransche taal en letter kunde. Engelsehe taal en letter kunde. Nederlandsche letterkunde en geschie denis. Fransche taal en letter kunde. 1 Sept. 1905. 9) taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsehe taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksehe en Latijnsehe taal en letterkunde en oude geschiedenis. Grieksche en Latijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Nederlandsche taal letterkunde. Leeraar 1 Jan. 1876—1 Sept. 1895; conrector 1 Sept. 18951 Juni 1897. 2) Sedert 1 Oet. 1878 tijdelijk; van 1 Jan. 1879 af leeraar. 3) Sedert 1 Oct. 1894 tijdelijk. 4> Sedert 1 Sept. 1897 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. 5) Sedert 1 Sept. 1899 tijdelijk met de waarneming der lessen belast. 6) Sedert 23 Oct. 1899 tijdelijk. 7) Sedert 1 Sept. 1907 tijdelijk. 8> Was ook reeds gedurende de twee vorige jaren tijdelijk leeraar. 9> Sedert 1 Sept. 1902 tijdelijk. IO) Sedert 1 Sept. 1905 tijdelijk. Sedert 1 Sept. 1911 tijdelijk; van 1 Sept. 1913 af leeraar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1256