47 2 Eerste klasse. J. Wille, bevoegd tot het doceeren van Nederlandsch, Geschiedenis en Aardrijkskunde; Latijn (8 uur}. De buigingsleer en de allereerste regels der syntaxis. Oefeningen. Lectuur uit Eutropius. Overzicht der klassieke mythologie. Wiskunde Meetkunde (2 uur). Inleiding; driehoeken; veelhoeken. Werkstukken. Algebra (2 uur). Hoofdbewerkingen met geheele stelkunstige vormen; werkwaardige producten; ontbinding in factoren; eenvoudige vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende. Rekenkunde (1 uur). Oefeningen in het beredeneerd oplossen van vraagstukken en naar aanleiding daarvan behandeling van de voornaamste eigenschappen der rekenkunde. Even redigheden en vierkantsworteltrekking. Nederlandsch (3 uur). Beknopt overzicht der spraakkunst tot de leer van den samengestelden zin. Taal- en steloefe ningen. Lezengemakkelyk proza en poëzie, verbonden met woord- en zinsverklaring. bevoegd tot het docee- E. Roche, (sinds 1 Sept, non-actiefl ren van de Fransche G. de Groot, (tydelyk, sinds 1 Sept.) j Taal en hare letter- I kunde; S. Th. A. Goetze, bevoegd tot het doceeren van de Hoog- duitsche taal en hare letterkunde; F. S. Walsh, bevoegd tot het doceeren van de Engelsche taal en hare letterkunde; Dr. L. Yntema, bevoegd tot het doceeren van Wis- Mej. M. W. Barger, j kunde, Natuur- en Scheikunde en Aardrijkskunde A. L. Bosch, bevoegd tot het doceeren van Wiskunde, Natuur-, Schei- en Aardrijkskunde en Natuurlijke Historie; Dr. H. Schokking, bevoegd tot het doceeren van Dr. M. M. den Hertog, j Bijbelsche- en Kerkgeschiedenis en Hebreeuwsch. Tot 1 September bleven de perceelen Daendelsstraat 38/40 als tydelyk schoolgebouw dienst doen. Met ingang van ge noemden datum werd het gymnasium definitief gevestigd in het perceel Groothertoginnelaan 8, dat daartoe door de Vereeniging was aangekocht. Het onderwijs was ingericht overeenkomstig het volgende leerplan VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1264