47 3 VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM. Tweede klasse. Wiskunde: Meetkunde (2 uur). Gelijkvormigheidberekening van lijnen in een driehoek; oppervlakteberekeningen van rechtlijnige figurende cirkel. Algebra (1 uur). Gebroken stelkunstige vormen; verge lijkingen van den eersten graad met één en meer onbe kenden; merkwaardige quotiënten. Grieksch (7 uur). De Attische vormleer; vertaling uit het Nederlandsch in het Grieksch en omgekeerd. Latijn (6 uur). Herhaling en uitbreiding der buigingsleer de hoofdregels der syntaxis, in het bijzonder de leer der naamvallen. Oefeningen. Lectuur uit Caesar en de bloem lezing van Kan en Schröder. Nederlandsch (2 uur). Herhaling en voortzetting der spraak kunst tot de leer der woordvorming. Taal- en stijloefeningen. Lezen enz. als in klasse I, maar een weinig zwaarder stof. Fransch (2 uur). Voortzetting van het overzicht der spraak kunst. Oefeningen als in klasse I. Duitsch (2 uur). Uitspraak en schrift. Overzicht van het voornaamste uit de spraakkunst. Oefeningen in het spreken, schrijven en vertalen. Geschiedenis Bijbelsche (1 uur). De Nieuw testamentische geschiedenis. Vaderlandsche (1 uur). Van 1555 tot 1713. Algemeene (2 uur). Oude geschiedenis na Augustus en de geschiedenis der middeleeuwen. Aardrijkskunde (2 uur). Behandeling van Azië, Afrika, Amerika en Australië, en in het bijzonder van de Neder- landsche koloniën. Geschiedenis Bijbelsche (2 uur). De Oudtestamentische geschiedenis. Vaderlandsche (1 uur). Overzicht tot 1555. Algemeene (2 uur). De oude geschiedenis tot Augustus. Aardrijkskunde (3 uur). Behandeling van Europa. Eenige hoofdzaken der algemeene aardrijkskunde. Fransch (4 uur). Beknopt overzicht der spraakkunst. Be handeling der onregelmatige werkwoorden. Oefeningen in het spreken, schryven en vertalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1265