T 47 Zesde klasse. (B 2 uur). Vlakke en bolvormige driehoeksmeting. Algebra (A en B 1 uur). Vierkantsvergelijkingen; weder- keerige vergelijkingenvergelijkingen van den tweeden en hoogeren graad met meer dan ééne onbekende. (B 1 uur). Logarithmen; exponentieele vergelijkingen; reeksen; samengestelde interest. Nederlandsch (2 uur). Voortzetting van het overzicht der letterkunde tot ongeveer 1830. Lezing van klassieke stukken uit vroegeren en lateren tijd. Opstellen. Fransch (1 uur). Lezing en verklaring van meesterwerken uit de letterkunde. Duitsch (2 uur). Lezing en verklaring van meesterwerken uit de letterkunde. Beknopt overzicht der letterkunde. Engelsch (2 uur). Lezing en verklaring van meesterwerken uit de letterkunde. Beknopt overzicht der letterkunde. Geloofsleer (1 uur). Gedeeltelijk overzicht. Lezing van stukken uit het Grieksche Nieuwe Testament. Geschiedenis Algemeene (1 uur). Van het begin der Fransche revolutie tot 1848. Vaderlandsche (A 1 uur). Van 1713 tot 1848. De ontwikke ling der staatsinstellingen van de republiek. Natuurlijke Historie (B 1 uur). Overzicht van den bouw en de levensverrichtingen der planten. Determineeren van planten. Natuurkunde A en B 2 uur). Populaire natuurkunde grondbegrippen der mechanica; warmte. (B 1 uur). Inleiding tot de mechanica. Scheikunde (B 2 uur). Anorganische scheikunde: metalloïden, enkele metalen; hoofdzaken der voornaamste theorieën. Wiskundige Aardrijkskunde (1 uur). Eenige hoofdpunten. Hebreeuwsch (2 uur, facultatief). Grammatica. Oefeningen. Lectuur van gemakkelijk proza. Latijn (A en B 5 uur). Cursorische lectuur uit de schrijvers der vorige klasse, verder Plautus of ‘Terentius, Plinius’ brieven en de bloemlezing van Harder. Overzicht der letter- I kunde. 6 VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1268