I I 47 7 Engelsch (1 uur), Lezing en verklaring van meesterstukken uit de letterkunde. Geloofsleer (1 uur). Het overzicht ten einde. Lectuur uit het Grieksche Nieuwe Testament. Duitsch (1 uur). Lezing en verklaring van meesterstukken uit de letterkunde. Geschiedenis Algemeene (2 uur). Van 1848 tot onzen tyd. Herhaling van 1713 af. Vaderlandsche (A 1 uur). De staatsregelingen van den Franschen tyd en van het koninkryk der Nederlanden. Natuurlijke Historie (B 2 uur). Dierkunde. Hoofdzaken der vergelijkende anatomie. Plantkunde. Voortzetting van het in klasse V behandelde. Natuurkunde (A en B 2 uur). Populaire natuurkunde: magnetisme, electriciteit, geluid, licht. (B 1 uur). Uitvoeriger behandeling van eenige onder werpen der natuurkunde. (A 3 uur). Herhaling der spraakkunst. Oefeningen. Lectuur uit de schryvers der vorige klasse. Romeinsche Antiquiteiten (A 1 uur). Voortzetting van het in de vorige klasse behandelde. De Romeinsche staatsin richting. Grieksch (A en B 4 uur). Cursorische lectuur uit de schrijvers der vorige klasse. Overzicht der letterkunde. (A 3 uur). Lectuur uit Plato en van dramatische poƫzie. Wiskunde: Meetkunde (A en B 2 uur). De bol. Herhaling der plani metrie en stereometrie. (B 2 uur). Herhaling en uitbreiding van het voorgaande. Beginselen der eoƶrdinatenleer. Algebra (A en B 1 uur). Algemeene herhaling. (B 1 uur); Onbepaalde vergelijkingen. Combinatieleer; bino- mium van Newtonwiskundige waarschijnlijkheid. Herhaling. Nederlandsch (2 uur). Het overzicht der letterkunde ten einde. De letterkundige verschijnselen in het algemeen. Lezing van klassieke stukken uit den lateren tijd. Opstellen. Fransch (1 uur). Lezing en verklaring van meesterstukken uit de letterkunde. VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1269