I t BJjlage 48 Leeraren. Met 1 September traden 2 nieuwe leeraren op, t.w.de heer A. Kettner, als leeraar in de wiskunde, inplaats van den heer J. H. Leyds, die als zoodanig ontslag had gevraagd; de heer Dr. J. ter Meulen, als leeraar in de Staatsweten schappen, inplaats van den heer Mr. N. P. C. van Wijk, die door drukke bezigheden verhinderd was, langer deze functie waar te nemen. Aan den heer J. F. Lambert, werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend, op grond van een moeilijk te combineeren rooster met een 3-jarige H.B.S.. waaraan de heer Lambert tevens verbonden was. Dit jaar werd eene nieuwe salarisregeling vastgesteld, welke eene aanmerkelijke verbetering genoemd mag worden. lederen Dinsdag werd door de leeraren vergaderd ter bespreking van de belangen van ’t onderwijs en de leerlingen. Het afgeloopen jaar was voor bovengenoemde inrichting over het algemeen gunstig. VERSLAG van „ket Nederlandsch Lyceum" over het jaar 1914. 1 Leerlingen. Aan het eindexamen onderwierpen zich 15 leerlingen, welke allen slaagden, dus 100%, en wel: 6 voor het eind examen Gymnasium, .9 voor het eindexamen H.B.S. Toegelaten werden by den aanvang van den cursus 1914’15 49 nieuwe leerlingen, de meesten op verklaring der schoolhoofden, enkelen na gehouden toelatingsexamen. Van de 172 leerlingen, die voor bevordering in aanmer king kwamen, werden ruim 90 °/o tot een hoogere klasse toegelaten. Een overzicht omtrent de leerlingen en de verdeeling in klassen vindt men in achterstaand staatje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1272