48 Directorium II. Bijlage. Curatorium Mr. J. Limburg, Advocaat, Lid v. d. Tweede Kamer der Staten Generaal, Lid van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, voorzitter. Dr. D. Bos, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dr. H. Cannegieter Tzn., Leeraar in de klassieke talen. Dr. J. H. Gunning Wzn., Districts-Schoolopziener en Privaat- Docent in de Paedagogiek a. d. Universiteit te Amsterdam. Dr. C. Lely, Minister van Waterstaat, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Jhr. H. Loudon, Civiel-Ingenieur. Prof. Dr. H. A. Lorentz, Curator v. h. Teylers Genootschap te Leiden. Prof. Dr. W. Nolen, Hoogleeraar in de faculteit der Ge neeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Mr. W. C. Wendelaar, secretaris. J. W. Ijzerman, Oud-Hoofdingenieur der Staatsspoorwegen in N.-lndië, Oud-Lid v. d. Tweede Kamer der Staten-Gene raal, voorzitter. J. H. Kann, Bankier, penningmeester. E. Deen, Lid v. d. gemeenteraad van ’s-Gravenhage, lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland. Mevr. Dekker—Fortanier. Jan Ligthart, Redacteur van „School en Leven”. E. L. C. Schiff, werktuigkundig ingenieur. Mr. W. C. Wendelaar, secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1276