Bylage 49 in loop van A B A B den 70 35 J24 219 2e 3e 15 6 13 51 dezer school in de: 79 jongens, 17 meisjes, totaal 56 30 _U Te zamen 171 96 leerlingen. 74 36 25 231 59 30 12 Te zamen 180 le klasse: I. Gemeentescholen. A. Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus en daaraan verbonden afdeeling voor handel en administratie. Directeur: Dr. N. Quint. le. Leerlingen. (Zie bijlage A.) Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen le klasse: 2e 3e 3e den cursus 19131914 VERSLAG omtrent den toestand van het Openbaar en het Bijzonder Middelbaar Onderwijs in de Gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1914. Sedert zijn bijgekomen 1 jongen in de le klasse en 1 meisje in de 2e klasse. Daarentegen verlieten in den loop van denzelfden cursus de school: a. -wegens verhuizing: 2 jongens van de le klasse, 3 jongens van de 2e klasse, b. wegens verandering van opleiding: 1 jongen van de le klasse, 1 jongen van de 2e klasse, 1 meisje van de 3e klasse A, 1 jongen van de 3e klasse B, c. wegens het aanvaarden van een betrekking: 1 meisje van de le klasse en 2 meisjes van de 2e klasse, d. wegens onvoldoende vermogens of vorderingen: 3 jon gens van de le klasse. Derhalve waren b'ij het einde van den cursus 1913—1914 aanwezig in de: 74 jongens, 16 meisjes, totaal 90 leerlingen. 14 5 13 48 f) 7) 7) n n n n r> n n •D n 3e n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1277