49 Van de 42 leerlingen, die het einddiploma verkregen, Totaal Eerste klasse. Tweede klasse. 3 2 16 was de bestemming als volgt: Hoogere Burgerschool met 5 j.-cursus Handelsschool Cadettenschool Zeevaartschool Technische School Machinistenschool Klerk bij de Departementen Instructie-Bataljon Kantoor of zaak Huishouden 2 4 9 70 19 14 78 3 4 27 22 18 105 5 4 11 86 13 3 1 3 1 1 1 1 17 _1 42 zonder examen toegelaten 45 jong., 20 meisj., totaal 65 leerl. 1 na niet bevorderd Te zamen Bij den aanvang van den cursus 19141915 was de samenstelling der klassen als volgt: Van de 35 leerlingen der 3e klasse A verwierven 19 jongens en 4 meisjes het einddiploma; van de 24 leerlingen der 3e klasse B 7 jongens en 12 meisjes. bevorderd uit de le klasse 55 jong., 11 meisj., totaal 66 leerl. zonder examen toegelaten na niet bevorderd Te zamen Van de leerlingen, die geen diploma verkregen, keerden er 12 naar de school terug; 2 dezer werden in November geplaatst op de Cadettenschool. Van hen, die geen diploma verkregen, slaagde 1 voor de Handelsschool te Rotterdam, 1 werd geplaatst op een technische school, 1 by den landbouw7, terwijl 2 eene be trekking kregen op een kantoor. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n n T) r> r r> n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1279