r r 128 I In de Raadsvergadering van 2 Februari werd beslo ten tot overneming van gronden bestemd voor aanleg van in het uitbreidingsplan opgenomen straten tusschen den Harstenhoekw'eg en de Stevinstraat en bevattende o.m. de verlenging in N.O. richting van de Bossche-, de Arnhemsche- en de Haagschestraat. De bestedingsstukken zijn gereedde uitvoering van het werk wordt op verzoek van den eigenaar der ter reinen, met het oog op de tijdsomstandigheden, voor- loopig aangehouden. Een plan tot aanleg van straten op nabij de Schenk gelegen terreinen werd in de Raadsvergadering van 16 Februari goedgekeurd. In verband hiermede werd ingetrokken het Raads besluit van 1 Augustus 1905, strekkende tot overneming van grond, bestemd voor den aanleg van een destijds daar ontworpen straatgedeelte. Ook voor dit werk zijn de bestedingsstukken gereed, doch om dezelfde redenen als bij bovengenoemd stra tenplan-Harstenhoekweg, wordt de uitvoering op ver zoek van den betrokken eigenaar der terreinen voor- loopig aangehouden. Met de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen werd aangegaan een ruiling van grond voor den in verband met het stratenplan ter plaatse om te leggen stoomtramweg naar Voorburg. Een verzoek van de vereeniging „Scheveningsch Belang’’, strekkende tot het verkrijgen van verbetering van den verbindingsweg tusschen Duinstraat en Vis- schershaven, w’erd in de Raadsvergadering van 16 Maart ten fine van prae-advies in handen gesteld van Burge meester en Wethouders. De zaak houdt verband met een in overweging zijnde omschuiving en verlaging van de stoomtrambaan ter plaatse, waarover met de H.IJ.S.M. onderhandelingen gaande zijn. In de Raadsvergadering van 20 April werd besloten tot aanleg van een weg tusschen het viaduct ten Oosten van den Trekvliet en het terrein van de Ge meentelijke gasfabriek. De aanbesteding van dit werk had plaats op 1 October.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 128