i 49 ■I 5 55 2e. 4e. Onderwijs. In 1914 konden wegens ongesteldheid en huiselijke omstan digheden der leeraren 245 lesuren niet gegeven worden. De lesuren der afwezige leeraren werden zooveel mogelijk onder de overigen verdeeld; in het geheel werden hun 127 buitengewone uren opgedragen, terwijl de directeur er 58 waarnam. Ook in dit jaar behaalden weder verschillende leerlingen een diploma als stenograaf en wel: De leeraar E. Hazelhof was van 12 December 1913 tot 22 Januari 1914 met verlof afwezig; zyne lessen werden door de andere leeraren gegeven. 29 56 47 37 15 5 _1 199 43 68 62 45 19 6 1 254 14 12 15 8 4 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 Te zamen Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. lo. dat er nog al eens leerlingen op deze school komen, die op eene school voor M.U.L.O. beter op hunne plaats zouden zyn. 2o. dat aan ontspanning en lichamelijke opvoeding door velen te veel tijd besteed wordt. De leeftijden der leerlingen blijkt uit de volgende tabel. Er zyn: van 1213 jaar: 9 jongens, 1 meisjes, totaal 10leerlingen. Van hen werden op het eind van den vorigen cursus 13 jongens en 1 meisje naar een hoogere klasse bevorderd (6 met een goed en 8 met een voldoende eindrapport). Niet bevorderd werden 4 jongens en 1 meisje; hun werd op voorstel van den directeur het voorrecht betreffende het schoolgeld ontnomen. In dezen cursus bezoeken 9 jongens en 1 meisje de school kosteloos, 7 jongens en 4 meisjes tegen verminderd schoolgeld. 3e. Leeraren. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n n •n n n n •n n n n n r> n r> n •n n r 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1281