I 49 3 5e. Directeur Dr. A. D. van der Harst. 9 5 3 7 28 Te zamen le klasse: 2e 3e 4e 5e 75 leerlingen. 64 43 46 36 264 6e. Gebouw. Tweemaal werd brandalarm gemaakt; de eerste keer was het gebouw in 1 minuut, de tweede keer, toen verondersteld was dat de hoofdtrap in brand stond, in 11 /2 minuut ontruimd. Bovendien volgden 2 toehoorderessen in de 2e klasse de lessen in Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch en B. I. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de 3e van den Boschstraat. le. Leerlingen. (Zie bijlage B I). Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen dezer school in de: 71 jongens, 55 38 43 _29 236 4 meisjes, totaal 10 leerlingen voor een snelheid van 130 woorden per minuut 2 1 165 200 (reporter stenograaf) 10Ö woorden per minuut (Duitsch). Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek bevat 1868 boeken. In het afgeloopen jaar werden 6420 boeken ter lezing gegeven. Verschillende hulpmiddelen ter beoefening van de Olym pische spelen, zooals slinger- en vuistballen, speren en speerborden werden aan de school verstrekt. Een ruime kast werd als donkere kamer ingericht. 7e. Toelatingsexamens. By de toelatingsexamens, uitsluitend voor deze school, was de uitslag: voor de le kl. ingeschreven 3 candidaten, afgewezen 2, toegel. 1 2e 7 3, „4 3e A 1 0, 1 6 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n T> •n n r r •n Y> n n r> T) n 7! T> V T) n -n 7>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1282