49 10 Vierde klasse. 2 16 4 1 38 2 2 2 8 _2 46 2 42 A B C D A B C A B C A B C 18 19 19 16 18 17 14 12 16 13 13 15 4 2 totaal 18 19 19 18 18 17 18 14 16 15 13 17 Bovendien 1 toehoorder in de 3e klasse voor Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch en Gymnastiek, 2 toehoorderessen in de 3e klasse voor Neder landsch, Fransch, Duitsch en Engelsch en 1 toehoorder in de 3e klasse voor alle vakken behalve Meetkunde, Schei kunde, Nat. Historie, Fransch en Gymnastiek. Ie klasse le le le 2e 2e 2e 3e 3e 3e 4e 4e 4e Op het einde van het verslagjaar (14 December 1914) telde de school in de: 19 leerlingen 14 jongens, 5 meisjes, Vyfde klasse. bevorderd uit de 4e klasse 37 jong., 2 meisj., totaal 39 leerl. zonder examen toegelaten 1 1 Te zamen 38 2 40 Van September 1914 tot het einde van het verslagjaar zijn bygekomen: 1 jongen in de le klasse, 1 jongen in de 2e klasse en 1 jongen in’de 8e klasse. Van September 1914 tot December verlieten de school: wegens verandering van inrichting van onderwijs1 jongen van de le klasse en 1 jongen van de 4e klasse (geslaagd voor de Cadettenschool), wegens ziekte: 1 jongen van de le klasse. bevorderd uit de 3e klasse 26 jong., 2 meisj., totaal 28 leerl. zonder examen toegelaten 14 na niet overgegaan Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 11 2 n n n r> n T) ii ii n n n yi r> n n n n n r> r> n 7) n n it ii n n 71 n 71 n 71 71 71 71 71 71 71 Tl 77 77 71 71 71 71 71 71 71 71 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1286