I I 49 12 Ten gevolge van de mobilisatie zyn twee leeraren in de wiskunde en het lijnteekenen, n.l. de heeren J. P. van der Meulen en Th. de Jong van Arkel en de leeraar in plant en dierkunde Dr. J. H. van Burkom, vanaf het begin van den cursus 1914/15 verhinderd hunne lessen aandeHoogere Burgerschool te gevende leeraren in de wiskunde worden tijdelijk door de heeren I. J. Warendorf, werktnigkundig- ingenieur en J. B. Evers, civiel-ingenieur, die in de plant en dierkunde door Dr. L. Posthumus, oud-leeraar aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Dordrecht, vervangen. Met ingang van 4 September 1914 werd ter ontlasting van den vasten leeraar in scheikunde gedurende den cursus 1914/15 tydelijk als zoodanig benoemd Dr. N. J. A. Taverne te Katwyk a/d Rijn. Mevr. D. J. van der Linden, met ingang van 1 September 1914 weder als tydelyk leerares in de gymnastiek benoemd, ontving by Raadsbesluit van 16 November 1914, eene vaste aanstelling als leerares in laatstgenoemd vak. Aan den heer K. Muntinga, leeraar in de Hoogduitsche taal- en letterkunde, werd wegens ziekte verlof verleend van 17 October 1914 tot 1 Januari 1915; in diens plaats werd tydelyk, namelyk van 17 November 1914 tot 1 Januari 1915, aangesteld de heer "W. B. Goorkate, onderwijzer met gunstige voorwaarden waren geplaatst, werden bevorderdvan deze verlieten één kosteloos en één tegen verminderd school geld geplaatste leerling de schoolde eerste van de 3e naar de 4e klasse overgegaan, wordt opgeleid voor stuurman by de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de andere, tot de 2e klasse bevorderd, moest de school om financieele redenen verlaten en ging in betrekking. Alle (2) kosteloos en (4) tegen verminderd schoolgeld ge plaatste leerlingen van de 5e klasse slaagden by het eind examen. Eén studeert voor leeraar bij het Middelbaar Onder wijs, één is als cadet geplaatst aan de Kon. Mil. Academie, één is werkzaam by de Nederlandsche Handel-Maatschappij, één wordt opgeleid voor de Nederlandsche Posteryen en één voor den Nederlandsch-Indischen Post-, Telegraaf- en Telefoondienst; over de bestemming van één kon wegens vervulling van militairen dienstplicht nog geen beslissing worden genomen. Van den tegenwoordigen cursus zyn 15 leerlingen koste loos en 14 leerlingen tegen verminderd schoolgeld geplaatst. 3e. Leeraren. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1288