49 13 4e. Onderwijs. 5e. Hulpmiddelen. Directeur: Dr. G. J. M. Coolhaas. Ie. Leerlingen. (Zie bijlage B II.) De schoolbibliotheek bevat 784 boeken. In het verslagjaar werden 861 boeken ter lezing aan de leerlingen gegeven. 46 58 37 248 31 13 90 2e 3e 4e 5e Te zamen De centrale verwarming voldoet goed. Naar de meening van den directeur laat de verlichting in eenige lokalen te wenschen over; inzonderheid in de lokalen voor hand- teekenen en natuurkunde is ze onvoldoende en in de winter maanden ook in de benedenlokalen. In den loop van 1914 werd éénmaal eene oefening ge houden in het snel ontruimen van de school; in ongeveer 2 minuten waren alle leerlingen op het voorplein. acte A Middelbaar Hoogduitsch en Middelbaar Neder! andsch, werkzaam aan de Openbare Burgerschool, van Hoornbeek- straat 5, alhier. In 1914 konden wegens ongesteldheid en huiselijke om standigheden der leeraren 523 lesuren niet gegeven worden van deze werden 480 lesuren door de overige leeraren waargenomen. 61 jongens, 11 meisjes, totaal 72 leerlingen. 46 23 ,69 77 70 50 338 Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen dezer school in de: le klasse: B. II. Hoogere Burgerschool met yyfjarigen cursus aan de Stadhouderslaan. Sedert zijn in den loop van den cursus 19131914 bijge komen in de le klasse 1 jongen, in de 2e klasse 2 meisjes. 6e. Schoolgebouw. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. S n n n y> v r> 12 j Y) n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1289