49 18 3 4e. Onderwijs. In het afgeloopen jaar konden 322 lesuren door de leeraren niet gegeven worden, hetzy wegens ziekte, hetzy wegens Van de kosteloos geplaatste leerlingen studeert één in de geneeskunde te Leiden, één aan de technische Hoogeschool, terwyl één aan de Kon. Mil. Academie is geplaatst. Van de tegen half schoolgeld geplaatste leerlingen wordt één opgeleid voor den dienst der Posteryen en Telegrafie in Ned.-Indië, terwyl de andere aan de Kon. Mil. Academie werd geplaatst. Van den tegenwoordigen cursus zyn 2 leerlingen kosteloos en 3 tegen half schoolgeld geplaatst. De vorderingen, de yver en het gedrag dezer leerlingen zyn voldoende. |j 3e. Leeraren. Aan Dr. H. van Capelle werd wegens ongesteldheid van af 3 Juni 1914 tot aan de groote vacantie verlof verleend. De waarneming van zyne lessen werd opgedragen aan Dr. L. Posthumus. Tot herstel van gezondheid werd aan Dr. H. van Capelle voor den cursus 19141915 ontheffing verleend van 8 weke- lyksche lesuren, welke werden opgedragen aan den heer A. Schierbeek, leeraar aan de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus. Bij Raadsbesluit van 29 Juni 1914 werd aan den heer G. C. Baerends eervol ontslag verleend als leeraar in de gymnastiek. Bij Raadsbesluit van 16 November 1914 werden in zijne plaats benoemd tot leerares mej. G. H. H. Okhuyzen en tot leeraar de heer W. P. de Chavonnes Vrugt, leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. Mej. Okhuyzen ving hare lessen aan op 20 November, terwijl de heer de Chavonnes Vrugt in verband met de mobilisatie nog in militairen dienst is. Ten gevolge van de mobilisatie kon de leeraar H. van Loghem, die als reserve-le luitenant in dienst is, zijne lessen met September niet beginnen. Zijne werkzaamheden zyn onder de andere leeraren in de wiskunde verdeeld. Bij Raadsbesluit van 24 Augustus 1914 werd de heer M. Hovingh benoemd tot leeraar in de Fransche taal aan het gymnasium alhier. By Raadsbesluit van 3 October 1914 werd tot tydeljjk leeraar in de Fransche taal benoemd de heer V. W. Post, welke benoeming werd gerekend te zyn ingegaan op 7 Sep tember 1914. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1294