49 19 19 13 18 4 67 70 44 63 44 301 6e. Schoolgebouw. Er werd tweemaal oefening gehouden in het snel ontruimen van de school. De tijd, benoodigd voor het ontruimen was ongeveer l'/2 minuut. Sedert zijn in den loop van den cursus 19131914 bjj- gekomen in de: le klasse 2 jongens en 1 meisje. 2e 1 jongen. 3e 1 B Daarentegen verlieten in dienzelfden tijd de school: wegens verhuizing: 2 jongens der le klasse en 1 meisje der 2e klasse, b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwys: 2 jongens en 3 meisjes der 2e klasse, 1 jongen en 2 meisjes der 3e klasse, 1 meisje der 4e klasse, c. wegens onvoldoende vermogens of vorderingen: 1 meisje der 2e klasse, 1 jongen der 4e klasse, d. wegens het aanvaarden eener betrekking: 1 jongen der le klasse, verleend verlof. Daarvan zijn 235 lesuren door de andere aan de school werkzame leeraren waargenomen, zoodat 87 lesuren niet zyn vervuld. Gedrag, vlyt en vorderingen der leerlingen gaven tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. 5e. Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek bevat 1350 boeken. dezer school in de: le klasse 2e 3e 4e 5e Te zamen Eén vrouwelijke leerling der 3e klasse volgde slechts de lessen in Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Hoogduitsch. B. III. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade. Directeur: Dr. J. F. Haverman. le. Leerlingen. (Zie bijlage B III). Op den len Januari 1914 bedroeg het aantal leerlingen 67 jongens, 13 meisjes, totaal 80 leerlingen. 51 31 45 _40 234 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 77 77 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1295