49 23 By het einde van het 1 68 2e. Kosteloos of tegen verminderd schooolgeld geplaatste leerlingen. 16 5 32 19 4 __2 238 Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen, kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatst, waren goed, van enkele zeer goed of uitmuntend. Eén kosteloos geplaatste leerling werd wegens gebrek aan vlijt en vorderingen niet bevorderd; het voorrecht van kostelooze plaatsing werd hem om die reden door Burge meester en Wethouders ontnomen; hij keerde met den nieuwen cursus niet tot de school terug. Eén tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerling bleef vóór het einde van het schooljaar eigendunkelijk van de school weg: sedert September j.l. is hij leerling van de H. B. S. te Gouda. Een ander kreeg wegens niet-bevordering voor den volgenden cursus geen beurs. De 7 leerlingen, die op gunstige voorwaarden geplaatst waren en aan het eindexamen, deelnamen, slaagden allen. Eén hunner is sedert geslaagd voor de Kon. Mil. Academie als No. 1 voor de Genie in Ned.-Indië; één is benoemd by de Provinciale Griffie; één gaat studeeren voor arts, één voor officier van Gezondheid, één is klerk bij den Pensioen raad geworden en de beide anderen gaan naar een kantoor. Van den tegenwoordigen cursus zjjn 13 leerlingen kosteloos en 9 leerlingen tegen verminderd schoolgeld geplaatst. totaal 45 leerlingen. 48 24 4 3 306 verslagjaar woonden van de 306 leerlingen er 3 buiten de gemeente en waren er 30 wier ouders buiten ’s-Gravenhage gevestigd zijn. Alle leerlingen nemen deel aan de lessen in gymnastiek met uitzondering van 15 jongens en 9 meisjes, die op een verklaring van een geneesheer van het volgen van dat onderwjjs zijn vrijgesteld. Gedrag, vlyt en vorderingen der leerlingen waren over het algemeen goed. Naar de meening van den directeur waren van veel leerlingen der le klasse de vorderingen onvoldoende, omdat zy by hunne toelating op de school nog niet genoeg rijp voor het Middelbaar Onderwjjs bleken. van 1617 jaar 31 jongens, 14 meisjes, 17-18 18— 19 19— 20 20— 21 Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1299