11 Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst. van Arbeid 496 C. Op de in 1914 vastgestelde kiezerlijst voor de 92 176 299 740 1178 hebben in Patroons. 614 200 335 113 Werklieden. 3471 942 1891 807 Verzoeken om verbetering van de kiezerslijst w erden ingediend door: W. P. Montijn, A. J. Rodbard, W. J. v. d. Bijl, J. A. Diemerkool, P. A. Fraterman Jr., W. J. M. Graaf, H. C. Hagemeijer, B. D. Pronk, Dr. J. D. R. Scheffer, J. A. Scholtes, Mr. C. J. Schüssler, J. Smidt, F. ürgert, J. W. v. Wees en F. A. Weinberg, op grond, dat hunne namen niet op de kiezerslijst voorkwamen F. v. Russum op grond, dat de naam van A. C. v. Velthoven, door P. A. Schwippert op grond, dat de naam van Th. C. v. Hulst en door G. W. Jongejan opgrond, dat de namen van A. J. J. Smulders, A. ten Wolde, A. J. Meier en J. W. G. F. W'olhoff niet op de kiezerslijst voorkwamen, wrelke verzoeken werden ingewilligd; H. J. Lombert en G. L. Crietée, w’elke wrerden afge wezen Th. H. M. H. Borret en E. Preus, door J. C. Robertson ten opzichte van A. Preijef en door B. P. H. v. d. Velde ten opzichte van B. v. d. Velde, om die namen van de kiezers lijst af te voeren, welke verzoeken werden ingew’illigd. B. Ingevolge de Wet op de Kamers van Arbeid (Wet van 27 Mei 1897, Staatsblad no. 141). Op de in 1914 vastgestelde kiezerslijsten voor patroons en werklieden der onderscheidene Kamers kwamen voor: Kamers van Arbeid voor: de Bouwbedrijven de Confectiebedrijven de Voedings- en Genotmiddelen de Drukkersbedrijven het Logement- en Koffiehuis- houdersbedrijf de Winkel- en Grossiersbedrijven het Crediet- en Verzekerings wezen Verkiezingen voor Kamers van Arbeid 1914 niet plaats gehad. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 12