49 24 6e. Schoolgebouw. De centrale verwarming blijft zeer goed voldoen. In de zomermaanden werd vijfmalen eene oefening ge houden in het snel ontruimen der school. Telkenmale waren hiervoor twee minuten voldoende. Toelatingsexamens voor de Hoogere Burgerscholen met 3- en 5-jarigen cursus. Het toelatingsexamen voor de eerste klassen dezer scholen 3e. Leeraren. Aan den leeraar G. W. Spitzen werd wegens ernstige ongesteldheid verlof verleend van 4 Maart tot 15 Juli. In de vervulling van zijne lessen werd voorzien door de tydelyke benoeming van den heer J. Molenaar. Mej. A. J. Stigter en de heer J. W. Kips werden met ingang van 1 September vast aangesteld aan de school aan de Waldeck-Pyrmontkade. De tijdelijke betrekking van mej. H. C. D. Ferzenaar en die van den heer G. Rauws werden in vaste veranderd bij Raadsbesluit van 12 November. Den leeraar Rauws, die tot het eind van den cursus 19131914 met den leeraar P. J. Schijf samen het onderwijs in gymnastiek gegeven had, werden met ingang van 1 September alle lessen in dat vak aan de mannelijke leerlingen opgedragen. De lessen van Dr. G. J. de Groot, leeraar in plant- en dierkunde, die sedert het begin van het nieuwe schooljaar (September) onder de wapenen is, werden door Burgemeester en Wethouders opgedragen aan Dr. J. E. Enklaar, oud-leeraar bij het Middelbaar Onderwijs te Utrecht. 4e. Onderwijs. In 1914 konden wegens ongesteldheid en huiselijke om standigheden der leeraren 353 lesuren niet gegeven worden. De lesuren der afwezige leeraren werden zooveel mogelyk onder de overige verdeeld; in het geheel werden hun 325 buitengewone uren opgedragen. 5e. Hulpmiddelen. De schoolbibliotheek blijft zeer nuttig werken; het aantal nummers bedraagt 1583, het aantal boeken 2094. Gedurende het jaar 1914 werden 3630 boeken aan de leerlingen ter lezing gegeven. De schoolmeubelen en leermiddelen verkeeren in zeer gunstigen staat. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1300