49 28 Derhalve werden niet bevorderd van de: Eerste klasse: Te zamen 95 A A A B B Bij den aanvang van den nieuwen cursus 19141915 was de samenstelling der klassen als volgt: le klasse 2e 3e 4e 5e 3e 4e 72 leerlingen. 10 13 3 leerlingen. 4 A 1 A 2 A 1 B 2 16 leerlingen. 10 2 4 De 5 leerlingen der 6e klasse A, die het eindexamen der Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus hebben afge legd, zijn allen geslaagd. Van hen studeeren2 in de medi cijnen, 1 aan de Technische Hoogeschool en 1 in de jour nalistiek. Het getuigschrift voor met gunstig gevolg de 5e klasse B te hebben ten einde gebracht, kon worden uitgereikt aan 20 leerlingen. Van hen studeeren: 8 voor de acte L. O., 5 voor Huishoudkunde, 1 voor Tuinbouwkunde, 1 wordt opgeleid voor muziek, 1 voor een bureau, 1 voor de gym nastiek, terwijl van 3 de bestemming nog niet is beslist. Verder zijn van de leerlingen, die bevorderd werden: 2 uit de le klasse, 1 uit de 2e klasse, 1 uit de 3e klasse A, 6 uit de 4e klasse A, 2 uit de 3e klasse B, 1 uit de 4e klasse B en 1 leerling voor enkele vakken uit de 4e klasse B bij den nieuwen cursus niet meer op school gekomen. Van de niet-bevorderden zijn niet op school teruggekomen uit de: le klasse 2e 3e 4e 5e 3e zonder examen toegelaten tta niet overgegaan VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H n ft n 2 Q 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1304