49 31 2e. 24 leerlingen. 46 67 52 46 26 16 _4 281 Te zamen Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Het gedrag, de vlijt en de vorderingen van de kosteloos en van de tegen verminderd schoolgeld geplaatste leer lingen waren goed. Bij het einde van het verslagjaar waren er 5 leerlingen kosteloos en 1 tegen verminderd schoolgeld geplaatst. van 1213 jaar 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 3e. Leeraren en Leeraressen. De tijdelijke leerares in de Fransche taal en letterkunde mejuffrouw A. E. Decorvet werd als vaste leerares aan gesteld. Mejuffrouw Dr. A. Prins kreeg van 4 Mei—6 Juli verlof wegens ziekte. Hare lessen werden waargenomen door de leerares dezer school mejuffrouw J. C. Bruining en door Dr. H. J. van Wijk, leeraar aan de Hoogere Burgerschool aan de Waldeck-Pyrmontkade. Mejuffrouw Dr. J. Reudler kreeg verlof van 26 September— 26 October wegens ziekte. Zjj werd tijdelijk vervangen door mejuffrouw A. C. Frankamp. De herbenoeming van den tijdelijken leeraar in het lijn- alsmede 1 leerling in de 3e klasse B, 2 in de 4e klasse B in de 5e klasse B, die enkele lessen volgen. 12 leerlingen, wonen buiten de gemeente. Van 10 leerlingen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders elders gevestigd. De lessen in gymnastiek werden vóór de groote vacantie door 48 leerlingen gevolgd; na de groote vacantie werden die lessen niet gegeven. Vlijt, gedrag en vorderingen der leerlingen geven niet zooveel reden tot tevredenheid als in andere jaren; naar de meening van de directrice waren de beide verplaatsingen van de school daarop niet zonder invloed. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel. Er zyn: VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n j,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1307