49 32 I 1 17 7 De uitslag was aldus: 1 5 1 1 78 3 1 2 3 1 88 10 1 5 1 94 5 7 3 3 1 113 A B B A Te zamen teekenen Th. de Jongh van Arkel, die als reserve officier dienst doet, werd voorloopig aangehouden, terwyl aan mejuffrouw E. Ruyter voorloopig de lessen in dat vak werden opgedragen. Tot tijdelijke leerares in de Scheikunde werd herbenoemd mejuffrouw7 Dr. A. Prins en tot tijdelijke leerares in de Handw’erken mejuffrouw J. C. Mans velt Beek. 4e.' Onderwijs. In 1914 konden wegens ongesteldheid en huiselijke omstan digheden der leeraren en leeraressen 335 lesuren niet gegeven woorden. Zooveel mogelyk werden de lessen der afwezige leeraren en leeraressen onder de overigen verdeeld. In het geheel wrerden hun 268 buitengewone lesuren opgedragen. 5e. Hulpmiddelen. Aangezien sedert de mobilisatie het schoolgebouw aan het Bleijenburg door militairen is bezet, werd de schoolbibliotheek gesloten. Door dezelfde omstandigheid kon de catalogus der boeken, met welker samenstelling een aanvang was gemaakt, nog niet gereed komen. 6e. Schoolgebouw. In Januari 1914 werd de school verplaatst van de Laan naar het Bleyenburg. Bij het begin der mobilisatie moest de school aan het Bleyenburg ontruimd worden; in Sep tember begon de nieuwe cursus in het Westeinde No. 47, terwijl enkele lessen gegeven worden in eenige lokalen van het schoolgebouw aan het Bleyenburg, welke niet door militairen bezet zijn. In den loop van het verslagjaar werd éénmaal eene oefening gehouden in het snel ontruimen van de school. Binnen 3 minuten waren alle leerlingen buiten het gebouw. 7e. Toelatingsexamens. van het toelatingsexamen voor deze school le klasse 2e 3e 3e 5e 6e VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n Niet op gekomen. Af gewezen. Toegelaten zonder examen. Toegelaten na examen. Aantal in geschreven candidates

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1308