4 130 Het geschil tusschen de Gemeente en den Staat, over het recht van eigendom van den Hofvijver, is in hooger beroep bij het Gerechtshof aanhangig (zie jaarverslag over 1913, bladzijde 137). Den 7en September is voor de Gemeente geconcludeerd. De conclusie van antwoord is voor het Rijk nog niet genomen. In verband met den voorgenomen bouw van volks woningen op het Gemeenteterrein aan de Z. W. zijde van het afvoerkanaal, werd in de Raadsvergadering van 19 October het aanleggen en rioleeren van straten daar ter plaatse goedgekeurd en daarvoor een bedrag van f 37.500,toegestaan. De aanbesteding had plaats op 1 October. In de Raadsvergadering van 16 Februari werd goed gekeurd een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aanbieden van de koopsommen en schadever goedingen voor het verkrijgen van de perceelen, bij Kon. Besluit van 14 Juni 1913 No. 61 (zie jaarverslag over 1913 bladzijde 138) aangewezen voor onteigening ten behoeve van de stichting van een lagere school met speelterrein aan de Hooge Prins-Willemstraat te Scheveningen. De eigendom der perceelen kon niet bij minnelijke overeenkomst worden verkregen, in verband waarmede in de Raadsvergadering van 18 Mei werd besloten tot onteigening te procedeeren overeenkomstig het bepaalde bij Art. 18 der Onteigeningswet. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank van 7 Juli w erd de onteigening van een deel der perceelen uitgesproken, voor de overige perceelen heeft het onder zoek in loco door de deskundigen plaats gehad. In de Raadsvergadering van 16 November werd be sloten tot aanleg van een rijweg naar het gebouw met restauratielokalen in de z.g. „Boschjes van Poot”, en daarvoor een bedrag van f 6600,toegestaan. Nadat het Kon. Besluit van 6 Januari 1914 No. 9, houdende eindaanwijzing der voor het doortrekken en verbreeden van de Lekstraat te onteigenen perceelen in de Staatscourant van 16 Januari d.a.v. was versche nen (zie noot op blz. 137 van het jaarverslag over -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 130