49 39 Terwijl van de derde klasse het getuigschrift verwierven, Te zamen 126 de verschillende beroepen als volgt waren verdeeld: leerlingen. 557 Op 31 December 1914 bedroeg het aantal leerlingen in elk vak en in elke klasse: Voor den in April begonnen nieuwen cursus hadden zich voor de le klasse aangemeld 341 candidaten. Van hen konden worden toegelaten zonder examen, op grond van eene ver klaring, afgegeven door het het hoofd der school, dat zij voldoend lager onderwijs hadden genoten, 167 en na afge legd examen 45, totaal 212. Zonder voldoenden uitslag of diploma verlieten bovendien uit de 3e klasse 5 leerlingen de school, waarvan 2 timmer lieden en 3 machine-bankwerkers. 135 .40 20 173 15 149 17 8 timmerlieden. meubelmakers. huisschilders. smeden en machine-bankw’erkers. koperslagers. electriciens en instrumentmakers. letterzetters. boekdrukkers. 28 22 2 5 9 1 28 leerlingen. 19 12 Het nieuwe schooljaar begon in April 1914 met 237 leer lingen in de le klasse, 183 leerlingen in de 2e klasse en 137 leerlingen in de 3e klasse, te zamen 557 leerlingen, die over voor het timmeren machine-bankwerken bankwerken instrumentmaken, toegepast op elec- trisch bedrijf electrisch bedrijf koperslagersbedrijf schilderen meubelmaken letterzetten VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. j, n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1315