49 Te zamen 218 173 133 558 leerlingen niet in deze gemeente 63 15 6 4 3 59 6 40 7 5 1 43 6 39 129 38 167 16 137 42 13 65 4 58 15 15 7 27 2 6 3 24 10 TimmerenI Meubelmaken I Smeden (vuur- en bank- werken) Verven Electrisch bedrijf Koper-, lood- en zink- bewerking Letterzetten Boekdrukken Chauffeurs Boekbinden 176 leerlingen. 284 71 558 leerlingen. Aan 58 leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. Ook in het afgeloopen jaar betoonden verschillende vereenigingen hare belangstelling in het ambachtsonderwys, door kinderen harer leden voor rekening der betrokken vereeniging de school te laten bezoeken. Als zoodanig waren er van: de Algemeene ’s-Gravenhaagsche werkliedenvereeniging 13 leerlingen; de Nederlandsche Nationale werkliedenvereeniging 2 leer lingen de Vereeniging tot bevordering van de ambachten onder de Israëlieten 7 leerlingen; den Christelijken Volksbond 22 leerlingen; de Vereeniging Armenzorg 12 leerlingen. Laatstgenoemden werden gratis toegelaten, terwijl voor de anderen het minimum-schoolgeld van f 5,— per jaar werd betaald, dat voor vermogenden f 10,en voor min vermogenden f 10,of f 5,-- per jaar bedraagt. Naar den leeftijd, dien de in December 1914 aanwezige leerlingen bij het begin van den loopenden cursus hadden, waren zij te verdeelen als volgt: 12 en 13 jaar 14 15 16 „17 18 jaar en ouder Te zamen Van hen waren 41 woonachtig. Aan 58 leerlingen werd gratis plaatsing op 40 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. LEERVAKKEN. Ie klasse. 2e klasse. 3e klasse. Totaal. 1 27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1316