49 41 52 6 1 4 155 C. Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen. (Afdeeling van de Ambachtsschool.) Directeurde heer Th. A. H.’ van Harderwijk. Ie klasse 2e 3e 4e 5e Te zamen 92 leerlingen. 2e. Subsidien. Aan subsidiën werden in het jaar 1914 ontvangen: f 35.500,— 3.765,— 42.374,— Als gevolg van de subsidies, toegekend door het Rijk, de Provincie en de Gemeente, is de Burgeravondschool, met ingang van 1 October 1914, gereorganiseerd en veranderd van eene inrichting met een tweejarigen- in eene met een vijfjarigen cursus. Tevens zijn er vervolgklassen aan toegevoegd voor hen, die zich willen bekwamen tot electrisch monteur en voor het verkrijgen van het voorloopig diploma voor machinist. De eerste vervolgcursus zal 4 jaren, de tweede 2 jaren duren. Bovendien zjjn de cursussen voor volwassenen uitgebreid, o. a. met een cursus in het nabootsem van hout en marmer en in het paneelschrijven voor schilders en een cursus voor volwassen typografen. Deze cursussen, benevens de cursus voor gasfitters, zyn aan de avondschool toegevoegd. In verband met een en ander is, met goedkeuring van autoriteiten, de naam „Burgeravondschool” veranderd in „Avondteekenschool met practische- en vervolgcursussen en cursussen voor volwassenen”. Daarna hebben de school verlaten: uit de le klasse 36, uit de 2e klasse 23, uit de 3e klasse 1 en uit de 4e klasse 1 leerlingen. Bij het einde, op den 30en April 1914, van den op den len October 1913 aangevangen cursus waren aanwezig in de van het Rijk de Provincie Zuid-Holland Gemeente 's-Gavenhage Te zamen f 81.639, VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1317