I 49 45 Ie. Leerlingen. F. Neder landsch Lyceum. Rector: de heer R. Casimir. Leeraren. Met November nam de heer Mr. Dr. F. de Vries ontslag als leeraar; de lessen in de Staatswetenschappen werden overgenomen door den heer B. J. Krijgsman. De Heer W. Reuter nam ontslag als leeraar in de wiskunde en werd vervangen door den heer A. van Steenis. Voor den heer Goebertus kwam de heer A. Speijer in de plaats. klasse voor enkele lessen. Het schoolgeld bedraagt f 250.— per leerling. 11 8 37 5 1 7 12 11 47 Voor het volgen van de lessen in den nieuwen cursus (19141915) werden toegelaten: in de 3de klasse 15 jongens en 9 meisjes, allen zonder examen. 11 6 Te zamen 32 bovendien 1 meisje in de 3e klasse en 1 meisje in de 5e Op den len Januari 1914 had de afdeeling „Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus”, aansluitende aan de 2e klasse van de afdeeling ..Gymnasium”, in de: 18 jongens, 1 meisje(s), totaal 19 leerlingen. 15 jongens en 9 meisje(s), totaal 24 leerlingen. 1 5 15 16 _9 44 den cursus 1913—1914 hadden deze 3e klasse 4e 5e Te zamen Bij het einde van klassen dezelfde samenstelling. Bevorderd werden: van de 3e naar de 4e klasse: 10 jongens en 1 meisje(s) 4e 5e 7 5 De 9 leerlingen der 5e klasse (8 mannelijke en 1 vrou-we- lijke) slaagden allen voor het eindexamen. Op 1 Januari 1915 was de samenstelling der klassen als volgt 3e klasse 4e 5e VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n >5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1321