I 49 I 46 Leeraren. 2e. het teekenen werden gegeven door den heer F. 20 _8 48 3e 4e 3 2 8 14 5 23 10 56 23 9 56 Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus. Directeur: de heer J. van Andel. Mr. N. P. C. van Wijk vroeg en verkreeg eervol ontslag met ingang van 1 Septemberin zijne plaats werd tot leeraar in de Staatswetenschappen benoemd Dr. J. ter Meulen, die evenwel zijne betrekking tengevolge van de mobilisatie nog niet heeft kunnen aanvaarden. De heer J. F. Lambert, leeraar in gymnastiek, vroeg en verkreeg eervol ontslag met ingang van 1 November. In deze vacature is nog niet voorzien. In de plaats van den heer G. D. Gratama trad als leeraar in het teekenen op de heer J. de Kruyff. Tengevolge van de mobilisatie werden nog tijdelyk aan het onderwijs onttrokken de heer W. P. Boerman, leeraar in de aardrijkskunde, wiens lessen werden waargenomen door den heer O. ten Have en de heer J. de Kruyff, wiens lessen in Gratama. 1 meisje. meisjes, totaal 24 leerlingen. Op den len Januari 1914 had de school in de: le klasse 20 jongens, 3 meisjes, totaal 23 leerlingen. 2e 20 3 3e 8 2 Te zamen 48 8 Hiervan zyn bevorderd: van de le naar de 2e klasse 15 jong., 2 meisj., totaal 17 leerl. 3 17 2 „7 zoodat niet bevorderd zyn: van de le klasse 6 jongens en 2e 6 3e 2 By het einde van den cursus 19131914 waren in de: le klasse 21 jongens, 3 2e 20 3e 7 Te zamen 48 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 77 77 »7 77 77 77 77 77 77 77 ,7 >7 77 77 77 77 77 2e ov v 3e 4e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1322